ســتـاره مــهوا
قبیله فقط یـــک نفـــــــــــــر ... 
پيوندهای روزانه

1ـ معاد از نظر لغوی به کدام معنی به کار می‌رود؟

الف‌ـ بازگشتن

ب‌ـ دوباره رنده شدن

ج‌ـ زندگی مجدد انسان

دـ زندگی دوباره موجودات

2ـ دعوت به دین در صورتی معنا دارد که ...... جزء اصول آن باشد

الف‌ـ جهان آخرت

ب‌ـ عمل صالح

ج‌ـ انسان شناسی

دـ توحید شناسی

3ـ آیه «فرود آیید که برخی از شما دشمن برخی دیگرید....» درباره چیست؟

الف‌ـ معاد

ب‌ـ توحسد شناسی

ج‌ـ قدرت خداوند

دـ تفاوت آدمیان

4ـ در کدام کتاب دعوت به معاد آیات اندکی را در بر می‌گیرد؟

الف‌ـ انجیل فعلی

ب‌ـ انجیل

ج‌ـ تورات فعلی

دـ تورات

5ـ حضرت ابراهیم(ع) دلیل درخواست مشاهده دوباره زنده شدن مردگان را چه بیان کرد/

الف‌ـ یقین بیشتر

ب‌ـ اطمینان قلبی

ج‌ـ توکل بیشتر

دـ گزینه‌هاب الف و ب

6ـ آیه شریفه «کذلک اعثرنا علیهم لیعلموا....» در مورد چیست؟

الف‌ـ زنده شدن عزیز

ب‌ـ زنده شدن مردگان

ج‌ـ اصحاب کهف

دـ رویش گیاهان

7ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف‌ـ ممکن است در همین دنیا نیز انسان زنده شود

ب‌ـ رویش گیاهان مانند زنده شدن انسان پس از مرگ است

ج‌ـ بسیاری از مردم از پدیده‌های عادی مانند رویش گیاه غافل هستند

دـ هر سه گزینه

8ـ کدام ران برای انسان کافیست که امکان حیات پس از مرگ را درک نماید؟

الف‌ـ داستان اصحاب کهف

ب‌ـ زنده شدن دوباره عزیز(ع)

ج‌ـ برهان فطرت

دـ رویش گیاها

9ـ طبق آیات قرآن مجید زنده شدن زمین پس از مرگ را درک نماید؟

الف‌ـ حکمت الهی

ب‌ـ رحمت الهی

ج‌ـ عدل الهی

دـ اراده الهی

10ـ چه کسی گفته است: «باید عالمی باشد که راحتی او منسوب به رنج و تعب نباشد»؟

الف‌ـ فیض کاشانی

ب‌ـ امام خمینی (ره)

ج‌ـ فارابی

دـ ابن سینا

11ـ آفرینش خداوند طبق حدیث شریف «العدل اساس به قوام العالم» فرموده کدامیک از معصومین(ع) می‌باشد؟

الف‌ـ حکمت الهی

ب‌ـ اراده الهی

ج‌ـ عدل الهی

دـ قدرت الهی

12ـ طبق آیات قرآن مجید داوری کدام گروه بد است؟

الف‌ـ کارهای بد انجام داده‌اند

ب‌ـ کفر ورزیده‌اند

سج‌ـ شرک ورزیده‌اند

دـ منافق بوده‌اند

13ـ کدامیک از معصومین(ع) در گفت‌وگو با فرد منکر معاد به برهان معقولیت پرداخت؟

الف‌ـ امام رضا(ع)

ب‌ـ‌ امام حسن (ع)

ج‌ـ امام حسین (ع)

دـ امام سجاد(ع)

14ـ کدام تعبیر درباره مرگ صحیح است؟

الف‌ـ دریچه‌ای به زندگی نو است

ب‌ـ مرحله دیگری از زندگی است

ج‌ـ سرآغاز حیات جدید انسان است

دـ هر سه گزینه

15ـ کدامیک از معصومین(ع) فرمودند: «مرگ، نخستین منزل از منازل آخرت و نخستین منزل پس از منازل دنیا است.»؟

الف‌ـ رسول اکرم (ص)

ب‌ـ‌ امام علی (ع)

ج‌ـ امام حسن (ع)

دـ امام سجاد(ع)

16ـ «موت» به کدام معنی به کار می‌رود؟

الف‌ـ مردن و از جهانی به جهان دیگر رفتن

ب‌ـ از دست رفتن قدرت و توان چیزی

ج‌ـ مرگ انسان و سایر موجودات

دـ از دست دادن دنیا و ورود به آخرت

17ـ امام حسین(ع) مرگ را چگونه توسیف فرمودند؟

الف‌ـ مانند پل انتقال از سختیها و دشواریها به باغهای گشترده

ب‌ـ مانند پل انتقال از سختیها و دشواریها به نعمتهای پیوسته

ج‌ـ مانند پل انتقال از زندان به قصر

دـ هر سه گزینه

18ـ در قرآن مجید ذکر شده است: «هرجا باشید مرگ شما را در می‌یابد هذ چند ..... باشید.»

الف‌ـ در زیر آبها

ب‌ـ در غارها

ج‌ـ در برجهای محکم

د‌ـ در آسمانها

19ـ طبق آیات قرآن مجید همه انسانها طعم چه چیزی را می‌کشند؟

الف‌ـ زندگی دنیوی

ب‌ـ لذتهای اخروی

ج‌ـ مرگ

د‌ـ سختی دنیا

20‌ـ دلیل ترس انسانها از مرگ چیست؟

الف‌ـ ایمان نداشتن به معاد

ب‌ـ بی‌خبری از حقیقت مرگ

ج‌ـ بیم داشتن از کیفر گناهان

دـ هر سه مورد

21ـ کدامیک از معصومین(ع) دلیل ترس از مرگ را ویران ساختن آخرت و آباد نمودن دنیا بیان فرمودند؟

الف‌ـ امام حسن مجتبی (ع)

ب‌ـ‌ امام حسین (ع)

ج‌ـ امام سجاد (ع)

دـ امام باقر(ع)

22ـ در چه صورتی توبه و ندامت مایه کمال روحی می‌شود؟

الف‌ـ همراه با اداء حق الناس

ب‌ـ فرد نادم به انجام گناه قادر باشد

ج‌ـ همراه با حزن دوری از خدا باشد

دـ فرد نام تصمیم قاطع بر ترک گناه داشته باشد.

23ـ کدام گزینه درباره وصیت صحیح است؟

الف‌ـ از دستورهای الهی است که باید هنگام مرگ درباره اموال وصیت نمود

ب‌ـ باید دو شاهد عادل بر وصیت، شهادت دهند

ج‌ـ شایسته است که هنگام خواب زیر سر انسان باشد

دـ هر سه گزینه

24ـ آگاه نبودن از لحظه مرگ ....... می‌باشد.

الف‌ـ از لطف‌هایخدا

ب‌ـ بدلیل ترس انسان

ج‌ـ بدلیل دچار اندوه و سردی نشدن

دـ گزینه‌های الف و ب

25ـ منزل دوم انسان کجاست؟

الف‌ـ عالم برزخ

ب‌ـ قبر

ج‌ـ مرگ

دـ گزینه‌های الف و ب

26ـ «گودالی که جسد انسان در آن دفن می‌شود» این عبارت مربوط به کدام معنی قبر می‌باشد؟

الف‌ـ واقعی

ب‌ـ ظاهری

ج‌ـ باطنی

دـ عینی

27ـ معنای واقعی قبر چیست؟

الف‌ت حسابرسیی اعمال

ب‌ـ رستاخیز

ج‌ـ برزخ

دـ محل دفن

28ـ کلمه برزخ بر اساس کدام منبع به کتب اسلامی راه پیدا کرده است؟

الف‌ـ احادیث

ب‌ـ فقه

ج‌ـ اجتهاد

دـ قرآن

29ـ دو فرشته نکیر و منکر در کجا از انسان بازخواست می‌کنند؟

الف‌ـ برزخ

ب‌ـ قیامت کبری

ج‌ـ قیامت صغری

دـ عرصه محشر

30ـ نفخ مرگ چه زمانی رخ می‌دهد؟

الف‌ـ مردن انسان‌ها

ب‌ـ پیش از قیامت عمومی

ج‌ـ مردن موجودات

دـ قیامت صغری

31ـ کدام عامل موجب مرگ همه موجودات در رستاخیز می‌گردد؟

الف‌ـ‌فرشته مرگ

ب‌ـ ترس ناشی از قیامت

ج‌ـ نفخ مرگ

دـ حوادث طبیعی

32ـ تعبیر «فردا» در قرآن مجید برای کدام رویداد به کار برده شده است؟

الف‌ـ روز رستاخیز

ب‌ـ روز قیامت

ج‌ـ ظهور امام مهدی(عج)

دـ برقراری عدالت

33ـ در روز قیامت رازها آشکار می‌شود عامل آشکار شدن چیست؟

الف‌ـ شهادت اعضا بدن

ب‌ـ نامه اعمال

ج‌ـ تجسم اعمال

دـ شهادت فرشتگان

34ـ طبق آیات قرآن مجید کدام گروه از شدت حسرت در روز قیامت دست خود را می‌گزند؟

الف‌ـ‌ ظالمان

ب‌ـ مشرکان

ج‌ـ‌تبهکاران

دـ فاسقان

35ـ هدف از حسارسی بندگان چیست؟

الف‌ـ ظهور و تجلی عدل خداوند

ب‌ـ ظهور و تجلی حکمت خداوند

ج‌ـ باقی‌نماندن عذر و بهانه برای انسان

دـ هر سه گزینه

36ـ حسابرس اعمال و پرونده انسانها کیست؟

الف‌ـ خدا

ب‌ـ پیامبر اسلام (ص)

ج‌ـ خود انسان

دـ ملک

37ـ امام صادق(ع) میزان را چگونه توصیف فرموده‌اند؟

الف‌ـ ترازو

ب‌ـ پیامبران و اوصیای آنها

ج‌ـ‌حق

دـ وسیله سنجش

38ـ نخستین شاهد اعمال انسان ...... است.

الف‌ـ خود انسان

ب‌ـ اعضا بدن

ج‌ـ خدا

دـ پیامبران

39ـ در قرآن مجید آمده است در روز قیامت فردی از هر امت بر اعمال مردم گواهی می‌دهد. آن فرد کیست؟

الف‌ـ خود انسان

ب‌ـ اعضا بدن

ج‌ـ خدا

دـ پیامبران

40ـ وظیفه فرشتگان همراه انسان در روز رستاخیز چیست؟

الف‌ـ سوق دادن به سوی دادگاه الهی

ب‌ـ گواهی دادن بر اعمال انسان

ج‌ـ تقویت روحیه انسان و دادن امید

دـ گزینه‌های الف و ب

41ـ حدیث شریف «هذا یوم حادث جدید و هو علینا شاهد و عتید» درباره کدامیک از گواهان روز رستاخیز می‌باشد؟

الف‌ـ زمین

ب‌ـ نامه اعمال

ج‌ـ فرشتگان

دـ زمان

42ـ در قیامت نامه اعمال ........

الف‌ـ از گواهان است

ب‌ـ به گردن آدم آویخته می‌شود

ج‌ـ از شاهدان بیرونی به شمار می‌رود

دـ هر سه گزینه

43ـ کسانی که شهوت و غضب بر آنها غلبه دارد صورت اخروی او چونه خواهد بود؟ مانند.............

الف‌ـ حیوان

ب‌ـ شیطان

ج‌ـ جن

دـ هر سه گزینه

44ـ کدامیک از معصومین(ع) فرمودند: « چون مؤمن را در قبر می‌گذارند دری از جهان غیب بر او گشوده می‌شود؟»

الف‌ـ امام صادق(ع)

ب‌ـ امام کاظم(ع)

ج‌ـ امام رضا(ع)

دـ امام جواد(ع)

45ـ هدف از بیان پاره‌ای از نعمتهای بهشتی در قرآن چیست؟

الف‌ـ تشویق به دینداری

ب‌ـ ترسیم بهشت برای انسان

ج‌ـ مقایسه نعمتهای دنیا و آخرت

دـ بیان لطف و رحمت خداوند

46ـ کدامیک از آیات زیر درباره آفرینش کنونی بهشت و جهنم نیست؟

الف‌ـ و سار عوا الی مغفره من ربّکم و جنّه ....

ب‌ـ و من یطع الله و رسوله یدخله جنات.....

ج‌ـ و لقد رآه نزله اخری عند سدره المنتهی......

دـ و اتّقوا النّار الّتی اعدّت للکافرین .......

47ـ آیه شریفه «.... یدخله الجنّات .... و من یعص الله .... و ینعّد حدوده یدخله نار خالدا.....» درباره کدامیک از راه‌های رسیدن به بهشت است؟

الف‌ـ ایمان و عمل صالح

ب‌ت مواظبت از نماز

ج‌ـ پیروی از خدا و رسول

دـ انفاق در راه خدا

48ـ خداوند بر کدام گروه در قرآن مجید سلام می‌نماید؟

الف‌ـ نیکوکاران

ب‌ـ صادقان

ج‌ـ صابران

دـ صالحان

49ـ چه کسانی صلاحیت ورود به بهشت را دارند؟

الف‌ـ هیچگاه نماز را ترک نمی‌کنند

ب‌ـ به روح و حقیقت نماز پی برده‌اند

ج‌ـ هیچ چیزی را بر نماز ترجیح نمی‌دهند

دـ هر سه گزینه

50ـ عزیزترین سرمایه انسان چیست؟

الف‌ـ عمل صالح

ب‌ـ جان

ج‌ـ فرزند

دـ والدین

51ـ ارزشمندترین مقام در بهشت چیست؟

الف‌ـ عندالله

ب‌ـ قرب الهی

ج‌ـ خشنودی خدا

د‌ـ هر سه گزینه

52ـ طبق آیات قرآن مجید پاداش کدام گروه نیکوست؟

الف‌ـ انفاق کنندگان

ب‌ـ شهادت در راه خدا

ج‌ـ نیکوکاری

دـ پیروی از خدا و رسول

[ ٧ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٠٦ ‎ق.ظ ] [ メمعینメ ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

از مرگ نمی ترسم من فقط نگرانم ڪـہ در شلوغی آن دنیا مادرم را پیدا نڪنم ... باشـــــگاه پــــــرواز650
امکانات وب


آهنگ لري سيف الدين آشتياني یارم ها میا