ســتـاره مــهوا
قبیله فقط یـــک نفـــــــــــــر ... 
پيوندهای روزانه
 

آ انواع صفات خدا

 

کدام گزینه از صفات سلبی خداوند نیست؟

الف) حلول ب) محل حوادث بودن ج) قرار گرفتن در مکان د) قیوم

 

کدام گزینه صحیح نیست.

الف) صفات سلبی خداوند شامل هر گونه صفت نقص می‌شود ب) صفات ثبوتی خداوند به کمال باز می‌گردند.

ج) «جوهر» از صفات سلبی خداوند است د) «عرض» از صفات ثبوتی خداوند است

 

کدامیک از گزینه ها از صفات سلبیه نیست؟

الف)شجاعت ب)تفکر ج)ایثار د)احسان

 

دو صفت عدل و حیات به ترتیب جزو کدام دسته صفات باری تعالی قرار می گیرند ؟

الف) ذاتی – فعلی ب) فعلی – ذاتی ج) ثبوتی - اضافی د) فعلی – اضافی

 

صفات ((حیات))، ((علم)) و ((خالقیت)) خداوند به ترتیب چه صفاتی هستند ؟

الف) ذاتی نفسی، ذاتی نفسی، ذاتی اضافی ب) ذاتی نفسی ، ذاتی اضافی ، فعلی

ج) ذاتی اضافی ، ذاتی اضافی ، فعلی د) ذاتی نفسی ، فعلی ، فعلی

 

نبود شرایط مناسب در ................گرایش ...............انسان مؤثر است ؟

الف) کم فروغ شدن – عقلی ب) افزایش – فطری ج) نابود شدن – فطری د) کم فروغ شدن – فطری

 

دلیل علم خدا به ذات خود چیست ؟

الف ) خالق بودن ب ) تجرد خدا ج ) علت موجودات د ) علم خدا به موجودات

 

کدامیک از موارد زیر صفات ثبوتی ذاتی محسوب نمی شود.104

الف-قدرت الهی ب-علم الهی ج-حیات الهی د-توفیقی بودن

 

چه دلایلی بر وجود صفت قدرت الهی است.104

الف-اعلام کننده کمال ب-اتقان به نظم شگفت انگیزمخلوقات ج-حیات مخلوقات د-الف و ب

 

نقطه آغاز شناخت سرمایه های وجودی چیست ؟

الف) سیر آفاقی ب) سیر انفسی ج) خداشناسی د) جهان شناسی

 

اتقان به نظم شگفت انگیزمخلوقات میتواند دلیل برچه باشد.105

الف-علم ب-قدرت ج-قدرت و علم د-عمومیت قدرت خدا

 

مفهوم آیه خدا به هر چیزی تواناست چیست.105

الف-عمومیت قدرت الهی ب-اراده ج-بینایی و شنوا د-حیات مخلوقات

 

قدرت به چه معنی است.105

الف-مبدایت فاعل برای کاری ممکن ب-فاعلی که کارخود با قدرت خود واختیاردیگری انجام میدهد

ج-قدرت داشتن د-قدرت اختیار انجام هر کار

 

منظور از حی بودن خداوند یعنی چه.105

الف-عالم بودن ب-قادر بودن ج-اراده خداوند د-موجودی دارای قدرت که به طورذاتی به مخلوقاتش علم دارد

 

امام علی(ع) می فرماید: خدامخلوقاتش را آفرید و ............ شاهد قدرت اویند.105

الف-فرشتگان ب-همه موجودات ج-آیات د-آیات و مخلوقات

 

عبارت « قدرت خداوند به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد و این عدم تعلق به دلیل عجز خالق نیست ، بلکه به علت متعلق قدرت می باشد.» در تفهیم کدام مطلب مورد استناد قرار گرفته است؟

1) پاسخ به تبعیض در نظام تکوین و ذو مراتب بودن وجود و آثار تربیتی بلایا

2) زدودن شبهات از دامان تفکر بشر در پای بند نمودن او به مسلمات عقلیه

3) تفهیم انواع محال و از جمله ، محال ذاتی که تحقق آن به اجتماع نقیضین می انجامد

4) پاسخ به شبه ی شرور و لازمه ی مادی بودن جهان که آمیخته ای از خیر و شر است (کارشناسی پیام نور86)

 

کدام گزینه نادرست است؟

1) عدم تعلق قدرت به محال ذاتی، به دلیل عجز فاعل است 2) در محال ذاتی، متعلَّقِ قدرت، امکان تحقق ندارد.

3)اگر در عالم شری نبود، مادی نبود 4) در محال ذاتی، فعل قابلیت انجام شدن ندارد.

 

صفت مشترک بین همه موجودات دارای حیات چیست؟

الف)رشدو تغذیه ب)حرکت و تعامل ج)ادراک و فعالیت د)شعور و تولید مثل

 

کدام گزینه از ویژگیهای حیات در حیوانات و انسانها می‌باشد و در گیاهان وجود ندارد.

الف) نمو ب) تغذیه ج) ادراک امورجزئی د) ادراک امور کلی

 

نشانه‌های حیات عبارت است از :

الف ) فعال ـ عالم ب ) عالم ـ قادر ج ) حکیم ـ علیم د ) سمیع ـ عادل

 

ویزگی مشترک حیات موجودات طبیعی کدام است.107

الف-ادراک ب-فعالیت ج-درجه مصادیق د-مواردالف وب

 

تعبیر هوالحی در قرآن به چه چیزی اشاره دارد.107

الف-حیات ذاتی ب-حیات حقیقی ج-حیات غیر ذاتی د-موارد الف و ب

 

ادراک وفعالیت براساس چه چیزی افزوده یا کاسته می شود.107

الف-درجه وجودی ب-عقل ج-عالم بودن د-نوع حیات

 

در آیه‌ی شریفه‌ی « و توکل علی الحی الذی لایموت» کدام صفت الهی بیان شده است؟

1)فعلی 2) نفسی 3)اضافی 4)سلبی

 

دو صفت سمیع و بصیر به کدام صفت بر می گردد ؟

الف ) حیات ب ) حکمت ج ) قدرت د ) علم

 

دو قسم اراده الهی عبارتند از :

الف ) تکوینی ـ تشریعی ب ) تشریعی ـ تکلیفی ج ) مشیت ـ رضایت د ) محدود ـ نامحدود

 

کدام گزینه در تعریف اراده تکوینی و تشریعی صحیح نیست؟

الف)اراده تکوینی و تشریعی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

ب)اراده تکوینی در حوزه افعال جبری و تشریعی در امور اختیاری است.

ج)اراده تکوینی و تشریعی هر دو در حوزه توحید افعالی قرار دارند.

د)اراده تکوینی در مورد خلقت جهان و تشریعی مربوط به هدایت مجموعه آفرینش است.

 

کدام گزینه در رابطه با «اراده الهی» صحیح است.

الف) انجام افعال بدون اجبار و اکراه ب) اعتقاد به سودمندی فعل

ج) شوق نفسانی د) کیفیتی نفسانی بین علم یقینی و فعل

 

نظام احسن از ثمرات کدام صفت است ؟

الف ) حکمت ب ) قدرت ج ) اراده د ) علم

 

کدام گزینه از دلایل و استدلالهای مربوط به حکمت خداوند نمی‌باشد.

الف) تناسب اثر با مؤثر ب) نبودن علتی بر نا استواری

ج) تناسب جهان تکوین وتشریع د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

 

«اتقان و استواری فعل خدا» و « قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند» به نرتیب بیانگر گدام صفات الهی است؟

حکمت – قدرت قدرت – حکمت حکمت – حکمت قدرت – قدرت

 

حکمت به معنای « قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند» مصداق کدامیک از صفات الهی است؟

الف)ذات ب)سلبیه ج)صفات ذات د)صفات نفسی

 

کدام گزینه از دلایل و استدلالهای مربوط به حکمت خداوند نمی‌باشد.

الف) تناسب اثر با مؤثر ب) نبودن علتی بر نا استواری

ج) تناسب جهان تکوین وتشریع د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

 

کدام یک از صفات خداوند هم به عنوان صفات ثبوتی و فعلی مطرح است و هم صفات سلبی؟

1) حکمت 2) خالقیت 3) قدرت 4) رازقیت

 

ارسال پیامبران برای هدایت انسان‌ها به اقتضای کدام صفت خداوند است؟

1) عدالت 2)ربوبیت و حکمت 3)رحمت 4) رحمانیت

 

ضرورت بعثت پیامبران ریشه در کدامیک از صفات الهی دارد ؟

الف ) علم و اراده ب ) قدرت و عزت ج ) رسالت و نبوت د ) امامت و ولایت جوابها

 

غایتمندی در افعال بشری و افعال خداوند چه تفاوتی دارد؟

الف)هیچ گونه تفاوتی ندارد

ب)هیچ گونه شباهتی بین فعل خدا و انسان نیست

ج)هدف خداوند جاودانه است و انسان موقت

د)هدف خداوند رساندن اشیا است به کمال و هدف انسان رسیدن به آن

 

چراخداوند مرتکب ظلم نمی شود؟

الف)از زشتی ستم آگاه است و کار قبیح انجام نمی دهد.

ب)نیازی به انجام کار ظالمانه ندارد.

ج)ظلم بر اثر حسادت،کینه توزی احساس حقارت است و هیچ یک در خدا نیست.

د)هر سه

 

صفت عدل الهی مصداق کدامیک از صفات خدا است؟

الف)صفات ذات ب)صفات فعل ج)صفات نفسی د)اول وسوم

 

کدامیک از صفات ذیل، صفت فعل است؟

الف)حیات ب)عدل ج)ازلیت د)قدرت

 

مقصود از جمله « العدل یضع الامور مواضعها» چیست؟

الف)هرچیزی در جایگاه مناسب خود گذاشتن ب)حق هرکس متناسب با استحقاقش به او دادن

ج)متناسب با جرم،مجرمان را مجازات کردن د)هرسه

 

عدل تشریعی به چه معناست؟

الف ) عدل در قوانین مربوط به زندگی انسان

ب ) وضع احکام جهت سعادت و خوشبختی انسان

ج ) قوانین متناسب با طاقت و توان انسان

د ) هر سه مورد

 

عدل تشریعی به چه معنی است؟

الف)عدل در قوانین مربوط به زندگی انسان ب)وضع احکام جهت سعادت و خوشبختی انسان

ج)قوانین متناسب با طاقت وتوان انسان د)هرسه

 

عدل تشریعی خداوند یعنی :

الف) برخورداری موجودات از موهبت الهی به اندازه قابلیت ب) موجودات الهی مشمول قوانین و سنن الهیه می شوند

ج) تکالیف الهی بر انسان ها به اندازه ظرفیت آنهاست د) اجزای جهان بر اساس سنن ثابت با هم پیوند دارند

 

کدام گزینه ، بیانگر عدل تشریعی است ؟

الف ) پاداش نیکوکاران و کیفر به کاران ب ) لا یکلف الله نفسا الا وسعها

ج ) فیض وجودی به اندازه ی شایستگی د ) هدایت انسانها از طریق معجزات

 

معنای عدل تکوینی چیست ؟

الف ) هماهنگی در خلقت ب ) جزای متناسب با عمل

ج ) وضع تکالیف مناسب د ) افاضه ی شایسته ی وجود موجودات

 

عدل جزائی یعنی :ص 117

الف: اندازه ظرفبت و شایستگی هر موجودی دلیل بر مقدار وجود و کمال او می باشد .

ب: تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده بر پایه عدل و دادگری است .

ج: خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند .

د: انسان می تواند قوانین جزائی وضع کند .

 

عدل جزایی به چه معناست؟

الف)میان افراد نیکوکار و بدکار به یکسان داوری نمی کند.

ب)هرکس را متناسب با اعمالش پاداش می دهد.

ج)افرادی که به آنها تکلیفی ابلاغ نشده مجازات نمی کند.

د)هر سه

 

عدل جزایی یعنی:

1) اندازه ظرفیت و شایستگی هر موجودی دلیل بر مقدار وجود و کمال او می باشد.

2) تکالیفی که خدا بوسیلة پیامبران بر مردم نازل کرده استبر پایة عدل و دادگری است.

3) خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند.

4) انسان می تواند قوانین جزایی وضع کند.

 

مسئله ی شرّ

 

خلق بهترین جهان ممکن است به اقتضای کدام صفت خداوند است؟

1) رحمانیت 2) فیاضیت 3) علم و حکمت 4)قدرت

 

کدام گزینه از فواید «شرور» نمی‌باشد.

الف) عذاب گناهکاران ب) هدیه به بندگان خاص ج) شکوفا شدن استعدادها د) بیداری از غفلت

 

شر اخلاقی در نتیجه چه عاملی روی میدهد؟

الف: عامل خارجی ب: عامل انسانی ج: عامل طبیعی د: عامل فلسفی

 

کدام گزینه نادرست است؟

1)شرور اخلاقی ناشی از اختیار و آ‍زادی انسان است 2) شرور طبیعی غالباً ناشی از آزادی و اختیار انسان است.

3) قرآن فقط شرور اخلاقی را ناشی از اختیار می‌داند 4)بسیاری از شرور به دلیل جزئی‌نگری انسان است.

 

10به طور کلی شر به چند قسمت تقسیم می شود؟(122)

الف)اخلاقی ب)طبیعی ج)انسانی د)اخلاقی و طبیعی

 

شری که نتیجه ی عامل انسانی باشد را چه شری می گویند؟(122)

الف) اخلاقی ب)طبیعی ج)اخلاقی و طبیعی د)هیچکدام

 

شری که بدون مداخله ی انسان پدید آید را شر........گویند؟(122)

الف)اخلاقی ب)طبیعی ج)غیر انسانی د)ب و ج

 

کدام آیه وجود شر را عاملی برای عبرت‌آموزی قرار داده است؟

1) ان مع العسر یسرا 2) و لد فتنا الذین من قبلهم......

3) ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم 4) و لندیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر......

 

کدام گزینه از پاسخهای داده شده به مسئله «شرور» نمی باشد.

الف) شرلازمه جهان مادی است ب) شر ناشی از جهل انسان است

ج) شر ناشی از جزم‌نگری است د) شر ناشی از آزادی انسان است.

 

مصیبت ها و بلاها برای پیامبران و ائمه (ع) به طور خاص چه فلسفه ای دارد ؟

الف ) تطهیر گناهان ب ) افزایش درجات ج ) معرفت و آگاهی د ) بیداری و رفع غفلت

 

چرا نمی‌شود که عالم ماده خاصیت غیرمادی داشته باشد؟

1)تضاد بیش‌تر می‌شود. 2) تزاحم از بین می‌رود 3)محال ذاتی است 4) عالم ماده از بین می‌رود.

 

کتاب الاهیات شفا اثر کیست؟

1) ابن سینا 2)ملاصدرا 3)شیخ اشراق 4)فارابی

 

خداوند چگونه غایت را ایجاد می کند؟(124)

الف)مستقیم و بدون استفاده از وسایل ب)با استفاده از وسایل

ج)غیر مستقیم و بدون استفاده از وسایل د)از طریق فرشتگان

 

چرا قدرت به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد؟(124)

الف)عجز خالق ب)عجز مخلوق ج)امکان تحقق آن وجود ندارد د)امکان تحقق وجود دارد

 

چرا خداوند قوانین عالم ماده را به گونه ی دیگر نیافرید؟(124و125)

الف) چون خداوند قادر و خیر خواه است ب)امکان وجود آن نبوده

ج)امکان وجود بوده د)چنین عالمی را دیگر عالم ماده نمی گویند

 

انسان چگونه می تواند بر بسیاری از شرور فائق آید؟(125)

الف)با عقل خود ب)با دوری از شرور ج)با انجام کار نیک د)با نیک پنداشتن آنها

 

علت وجود بسیاری از زیانهای شرور طبیعی چیست؟(125)

الف)عملکرد درست آدمیان ب)خشم خداوند ج)امتحان آدمیان د)عملکرد نادرست آدمیان

 

کدام گزینه صحیح نیست.

الف) انسان با عقل خود می‌تواند بر بسیاری از شرور فائق آید.

ب) در همه چیزهایی که انسان آنها را شر می‌داند خود را ملاک و معیار قرار می‌دهد.

ج) ملاک سنجیدن خیرات با شرور کمیت است نه کیفیت

د) بسیاری از امور بخاطر اینکه منجر به مرگ انسان می‌شوند شر شمرده می‌شوند.

 

کدام گزینه صحیح نیست.

الف) انسان با عقل خود می‌تواند بر بسیاری از شرور فائق آید.

ب) در همه چیزهایی که انسان آنها را شر می‌داند خود را ملاک و معیار قرار می‌دهد.

ج) ملاک سنجیدن خیرات با شرور کمیت است نه کیفیت

د) بسیاری از امور بخاطر اینکه منجر به مرگ انسان می‌شوند شر شمرده می‌شوند.

 

ملاک سنجیدن خیرات و شرور چیست/(126)

الف)کیفیت ب)کمیت ج)بستگی به نظر فرد دارد د)هیچکدام

 

شرارت انسان ناشی از چیست؟(126)

الف) آزادی ب)اختیار ج)آزادی و اختیار د)هیچکدام

 

چرا خداوند انسان را آزاد و مختار آفرید؟(126)

الف)تا مراحل کمال را با اختیار و سعادت طی کند ب)تا خود برای آینده ی خویش تصمیم بگیرد

ج)تا در امتحانات الهی با اختیار کامل تصمیم بگیرد د)الف وب

 

بسیاری از شرور طبیعی ناشی از چیست؟(127)

الف)عملکرد درست وگناه ب)گناه ج)عملکرد نادرست د)عملکرد نادرست و گناه

 

چرا خداوند فساد در خوشکی و دریا را بوجود آورد؟(127)

الف) عذاب الهی ب) سوی حق باز گردند ج)تا نتیجه ی اعمالشان را بچشند د)تا تفکر کنند

 

عذاب الهی ریشه درچه دارد؟(127)

الف)اعمال زشت و نادرست ب) گناه ج) خشم خداوند د) هیچکدام

 

کدام گزینه ، صحیح نیست ؟

الف ) شر لازمه ی جهان مادی است ب ) شر ناشی از آزادی انسان است

ج ) شر ناشی از کلی نگری است د ) شر ناشی از جهل انسان به خداست

 

آیه‌ی شریفه‌ی:« و عسی ان تکرهوا شیئاً و هو خیر لکم......» چه موضوعی را بیان می‌کند؟

1) شناخت کلی انسان نسبت به امور جهان 2) قضاوت جامع انسان در مورد حوادث

3)دانش اندک انسان درباره‌ی جهان 4) انسان به اموری که اکراه دارد شتاب می‌کند.

 

کدام گزینه از فواید شرور در جهان نیست ؟

الف) آمرزش گناهان ب) شکوفا شدن استعدادها ج) بیداری از غفلت د) آزمون الهی

 

کدام گزینه از فواید «شرور» نمی‌باشد.

الف) عذاب گناهکاران ب) هدیه به بندگان خاص ج) شکوفا شدن استعدادها د) بیداری از غفلت

 

مفهوم این سخن حضرت علی (ع) چییست؟ ( بدانید که شاخه درختی که در بیابان می روید سخت تر و پوست سبزه های خوشنما نازک تر و آتش گیاهان صحرائی افروخته تر و خاموشی آنها دیرتر است .)

الف: شرور عاملی برای بیداری از غفلت . ب: شرور هدیه ای به بندگان خاص .

ج: شرور علت شکوفا شدن استعدادها . د: شرور لازمه ذاتی جهان ماده .

 

آیه‌ی شریفه‌ی:« و لندیقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلهم یرجعون» مبین چیست؟

1) جزئی‌نگری انسان 2)بیداری از غفلت 3)آزمون الهی 4)اراده‌ی تکوینی

 

آیه‌ی شریفه‌ی:« احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لایفتنون» کدام یک از فواید شرور را بیان می‌کند؟

1) شکوفایی استعدادها 2)آزمون الهی 3) بیداری و هوشیاری 4) رشد و کمال معنوی

 

توحید و شرک

 

این بیان که « ذات مقدس خداوند مطلق است پس یکتا و یگانه است » ناظر به کدامیک از اقسام توحید است ؟

الف ) توحید در عبادت ب ) توحید صفاتی ج ) توحید ذاتی د ) توحید افعالی

 

بر اساس توحید ذاتی ، خداوند ، واحد و تعدد ناپذیر است دلیل این اعتقاد آن است که :

الف) خداوند موجودی بی نهایت است ب) خداوند خالق جهان است

ج) فرشتگان و صاحبان دانش گواهی داده اند د) خداوند همه صفات کمال را دارد

 

مبنای دلیل عقلی بر توحید ذاتی چیست ؟

الف ) بی نهایت بودن خدا ب ) حادث بودن خدا ج ) بی مانند بودن خدا د ) توحید عبادی

 

چرا عقیده تثلیث باطل است ؟

الف ) موجب تعدد آلهه است اگر خدای پدر ،پسر ،روح القدس مستقل باشند

ب ) ترکیب و نیازمندی اگر هر سه جزء یک مجموعه باشند

ج ) قرآن کریم آن را بصورت مستدل رد کرده است

د ) هر سه مورد

 

در باب توحید صفاتی کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) صفات الهی با یکدیگر وحدت مفهومی دارند ب ) صفات الهی با هم وحدت وجودی دارند

ج ) ذات و صفات با یکدیگر وحدت مفهومی دارند د ) موارد الف و ج صحیح است

 

طبق توحید صفاتی ، صفات ذاتی خدا چگونه است ؟

الف ) قدیم و زائد بر ذات ب ) حادث و ازلی ج ) حادث و بی نهایت د ) قدیم و عین ذات

 

طبق توحید صفاتی ، صفات ذاتی خدا چگونه است ؟

الف ) قدیم و زائد بر ذات ب ) حادث و ازلی ج ) حادث و بی نهایت د ) قدیم و عین ذات

 

توحید در خالقیت به معنای نفی اصل علیت در نظام هستی نیست زیرا :

ربطی به اراده ی خدا ندارد علت و اشیاء از مظاهر اراده ی خداست þ

علت فقط در جهان طبیعت معنی دارد مربوط به توحید در ربوبیت است

 

توحید در . . . . یعنی فقط خدا در اداره و کارگردانی جهان و انسان مؤثر است.

ربوبیت خالقیت حاکمیت اطاعت

 

توحید در ربوبیت دو جلوه دارد :

مادی و روحانی ثبوتی و سلبی تکوینی و تشریحی þ ذاتی و صفاتی

 

کدام گزینه پیرامون وحدت خالقیت صحیح نیست ؟

الف ) هر آفریده ای وجود خود را از خدا گرفته است

ب ) رابطه علیت بین اشیاء از آفریده های خداست

ج ) اگر افعال بشری را فعل خدا بدانیم قائل به جبر شده ایم

د ) توحید در خالقیت یکی از شاخه های توحید درافعال است

 

مناظره حضرت ابراهیم (ع) با مشرکانی که ستاره ، ماه یا خورشید را می پرستیدند ، به کدام یک از مراتب توحید بر می گردد

الف) توحید در خالقیت ب) توحید در عبادت ج) توحید در حاکمیت د) توحید در ربوبیت

 

مهمترین اختلاف پیامبر اکرم (ص) با مشرکان در کدامیک از اقسام توحید است ؟

الف ) توحید در خالقیت ب ) توحید در ربوبیت ج ) توحید صفاتی د ) توحید ذتی

 

غیر خداوند نمی تواند قانونگذار باشد ،زیرا :

الف ) کسی مانند او به اسرار و نیازهای زندگی انسان واقف نیست

ب ) انسانها اسیر منافع شخصی ،گروهی و . . . هستند و خداوند نه

ج ) غیر خداوند همه مخلوق اند و مخلوق نمی تواند برای خود قانون وضع کند

د ) موارد الف و ب

 

در باب توحید در اطاعت کدامیک از گزینه ها صحیح نیست ؟

الف ) اطاعت از پدر و مادر بطور مطلق لازم است

ب ) اطاعت از ائمه اطهار اطاعت از خداوند است

ج ) اطاعت از رول خدا بطور مطلق لازم است

د ) اطاعت از مجتهدان و فقیهان در راستای اطاعت از خداست

 

کدامیک از گزینه ها با توحید در حاکمیت منافات دارد ؟

الف ) قانونگذاری بدست غیر خدا باشد

ب ) حاکمی تقید به رعایت قوانین الهی نداشته باشد

ج ) فردی طبق ضوابط دینی حکومت را بدست گیرد

د ) هر سه مورد

 

جمله « ان الحکم الا الله لا لک و لا لاصحابک » را چه گروهی و در برابر چه کسی مطرح کردند ؟

الف ) هواداران معاویه در برابر امیرالمومنین ب ) خوارج در برابر امیرالمومنین

ج ) شیعیان امیرالمومنین (ع) در برابر امیه د ) مانفقین در برابر پیامبر اکرم (ص)

 

کدامیک از گزینه ها نمی تواند معیار توحید در عبادت باشد؟

الف ) خداوند انسان را آزاد گذاشته تا با عبادت با معیصت سرنوشت خود را رقم بزند.

ب ) اولویت بخشیدن به تدبیر الهی بر تدبیر خود

ج ) اعتقاد به اعملمیت خداوند به مصالح انسانها از خود آنها

د ) اعتقاد به توحید در ذات و صفات و افعال اساس توحید در عبادت است.

 

بوسیدن حجرالاسود و طواف به دور خانه ی خدا چه نوع عملی هست؟ ص 152

الف) مستحب0 ب) واجب 0 ج) شرک 0 د) توحید

 

شفاعت خواهی از معصومین و حاجت خواهی از آنها شرک نیست زیرا ؟

الف ) آنها را در برابر خدا مستقل نمی دانیم

ب ) توسل به معنای عبادت و پرستش آنان نیست

ج ) توسل به اسماء حسنی الهی و دعای صالحان از موجبات تقرب به خداست

د ) هر سه مورد

 

کدامیک از بیانات در توسل به ائمه معصومین صحیح نیست ؟

الف ) توسل ما بخاطر دستوری است که از جانب خدا در ارتباط با آنان رسیده است

ب ) توسل یاری جستن از آنهاست در تقرب به خداوند نه عبادت آنان

ج ) توسل بدلیل واگذاری کامل کار است از جانب خداوند به آنان

د ) توسل بدلیل اعتقاد به حیات آنان و اذن پاسخگویی از جانب خداوند است

 

با توجه ب معنی عبادت توسل و تعلق به غیرخدا چه زمانی شرک محسوب می شود؟ ص 153

الف) همواره شرک است 0 ب)همواره توحید است 0

ج) هنگامی که از اذان خا استقلال قائل گویم 0 د) عملی است مباح 0

 

کدام یک از گزینه های زیر از وسایل معنوی تقرب به خدایند؟ ص 153

الف) نماز و روزه 0 ب) سخاوتمندی 0 ج) بخشندگی 0 د) گزینه 1 و 2 0

 

کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی رستگاران هست؟ ص 154

الف) ایمان به پیامبر و تکریم او 0 ب) به یاد پیامبر و اولیاء الله بودن 0

ج) منکر دیگر پیامبران بودن 0 د) عفت و عزتمندی 0

 

چه سودی از مهر ورزیدن به پیامبر و خاندان او عاید انسان می شود؟ ص 155

الف) محبت قلبی 0 ب) رسیدن به کمال 0 ج) رستگاری 0 د) تقوا 0

 

شیوه ی تکریم و مهر ورزیدن به پیامبر و خاندان او چگونه است؟ ص 155

الف) عبادت زیاد 0 ب) محبت قلبی 0 ج) خواندن احادیث آنان 0 د) تکریم پیامبر

 

در مورد زیارت و تبرک به قبور معصومین چه توجیهی صحیح نیست ؟

الف ) دست ماکه به خدا می رسد به بندگان صالح او پناه می بریم

ب ) ابراز محبت به اولیاء الهی مستلزم الگو قراردادن رفتار آنهاست

ج ) احترام به نام و نشان افراد حکایت از ارتباط قلبی و عاطفی با آنها دارد

د ) محبت اولیاء دین و تظاهر به این محبت از دستوران الهی است

 

کدام یک از نشانه های تکریم پیامبر است؟ ص 156

الف) پیروی از دستورات او 0 ب) خواندن احادیث آن حضرت 0

ج) ساختن بنای یابود برمزار او 0 د) صلوات فرستادن بر او و خاندانش

 

آیه شریفه « رب اجعلنی مقیم الصلوه و من ذریتی ربنا و تقبل دعاء » چه مفادی دارد ؟

الف ) نماز در شرایع پیشین نیز واجب بوده است ب ) نماز بهترین عمل پس از معرفت خداست

ج ) نماز بهترین راه خودسازی و تربیت فرزندان است د ) هر سه مورد

 

از جمله « اتل ما یوحی الیک من الکتاب و اقم الصلوه » چه نکته ای پیرامون نماز استفاده می شود ؟

الف ) نماز صحیح حز با خواندن کتاب میسر نیست ب ) معرفت با خواندن کتاب مقدم بر نماز است

ج ) نماز اولین فریضه پس از اعلام وحی است د ) نماز بر هر کاری مقدم است

 

جمله « اذا قاموا الی الصلوه قامو کسالی » ناظر به چه رویدادی در نماز است ؟

الف ) پراکندگی فکر ب ) قیام ناقص ج ) سستی و بیحالی د ) ریا و خودنمایی

 

چه بیانی در بازدارندگی نماز از گناه صحیح است ؟

الف ) نماز علت تامه دوری از گناه است

ب ) تاثیر گذاری نماز مشروط به رعایت دقیق ضوابط فقهی است

ج ) زمینه را برای دوری از گناه فراهم می سازد

د ) این مقدمات نماز است که بیشترین نقش را دارد

 

در اثرگذاری یا اثرپذیری نماز کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) ذکر خدا مقدمه نماز است ب ) نماز عامل ذکر خداست

ج ) نماز و ذکر بهترین عامل پیوند با مردم است د ) این دو ارتباطی با یکدیگر ندارند

 

کدامیک از موارد ذیل یکی از ارکان نماز را از بین می برد ؟

الف ) ترک حمد و سوره ب ) فراموشی یک سجده ج ) نگاه خیره به نامحرم د ) جلب توجه دیگران

 

بهترین تجلی عبادت خدا چیست؟ ص 157

الف) نماز 0 ب)کمک به مستضعفان 0 ج) انجام واجبات 0 د) احترام به ائمه اطهار

 

وسیله ای که می تواند بندی خدا را تجلی بخشد که غایت آفرینش آدمی است چیست؟ ص 157

الف) احترام به پیامبر و تکریم او 0 ب) سخاوتمندی 0 ج) نماز 0 د) ترک گناهان

 

کدام یک از موارد زیر در قرآن بیش از همه سفارش شده است؟ ص 158

الف) ترک محرمات 0 ب) نماز 0 ج) توبه و استغفار 0 د) ترس از خدا و روز قیامت 0

 

این سخن از کیست؟ نماز ستون دین است؟ ص 159

الف) پیامبر اکرم (ع) 0 ب) امام حسن مجتبی (ح) 0 ج) امام تقی (ع) 0 د) امام باقر (ع)0

 

نخستین سوال در روز قیامت از بندگان چیست؟ ص 159

الف) رفتار آدمی در دنیا 0 ب) نماز0 ج) دین 0 د) نیکی 0

 

کدام یک از موارد زیر جزء اسرار نماز است؟ ص 159

الف) تجلی یادخدا 0 ب) تجلی وحدت 0 ج) زنده نگه داشتن دین 0 د) گزینه 1 و 2

 

کدام گزینه از دلایل عبادت خداوند نیست ؟

الف) حس تقدیر و شکرگزاری را در انسان زنده می کند ب) مایه تکامل روحی انسان است

ج) موجب رفع فاصله طبقاتی است د) عبادت ،فلسفه خلقت انس و جن است

[ ۱٤ خرداد ۱۳٩٢ ] [ ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ ] [ メمعینメ ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

از مرگ نمی ترسم من فقط نگرانم ڪـہ در شلوغی آن دنیا مادرم را پیدا نڪنم ... باشـــــگاه پــــــرواز650
امکانات وب


آهنگ لري سيف الدين آشتياني یارم ها میا