بزرگترین گناه هه هه...

بزرگترین گناه:برو دادن به فامیل زن

بزرگترین جهاد:زندگی با قوم زن

بزرگترین کار:ادب کردن خواهر زن

بزرگترین هنر:کم کردن روی برادر زن

بزرگترین آرزو:ندیدن بستگان زن

بزرگترین تفریح:خیط کردن باجناق

/ 0 نظر / 6 بازدید