گفتم،گفتي

گفتم : تو شـيرين مني. گفتي : تو فرهـادي مگر؟

گفتم : خرابت مي شـوم. گفتي : تو آبـادي مگـر؟

گفتم : ندادي دل به من. گفتي : تو جان دادي مگر؟

گفتم : ز کـويت مـي روم. گفتي :تو آزادي مگـر؟

گفتم : فراموشم مکن. گفتي : تو در يادي مگر؟

/ 4 نظر / 6 بازدید
مهدیه

انسان هم ميتواند دايره باشد و هم خط راست. انتخاب با خودتان هست : تا ابد دور خودتان بچرخيد يا تا بينهايت ادامه بدهيد... اپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

شبنم

از خدا پرسیدم چی دوست داری؟ گفت: سخاوت \ دیوانه گفت: حماقت \ غم گفت: ملامت \ کوه گفت: صلابت \ معشوق گفت: نگاهت \ فدای تو که گفتی رفاقت.[گل]

شبنم

جمله “بی تـــــــــــو میمیرم” را هیچوقت باور نکن … من بی تو هنوز زنده ام ، زنده ای که روزی هزار بار آرزوی مـــــــــــــرگ دارد !

وفا70

[قلب][قلب]