نامه ای به آسمان ها

گیرنده:مهربان ترین مهربان ها
خدای عزیز مدتی است بین من و شما فاصله افتاده.نمی دانم صدای مرا نمی شنوید یا انبوه گناهانم
این آوای ماتمسانه را خفه می کند و اجازه عبور آن رابه عرش کبریایت نمی دهند.شاید هم نمی خواهید
جوابم را بدهید و مرا لایق این التفات عظیم نمی دانید.ای بنده نوازترین بندگانت در ماه های
رمضان ومحرم به درگاه تو رو می کنند و در روزهای عزیز از تو کمک می خواهند.

/ 0 نظر / 5 بازدید