خواندن صیغه عقد موقت

خواندن صیغه عقد موقت
اگر اول زن بگوید: )) زوجتک نفسى المدة المعلومة على المهر المعلوم((.
یعنى زن بگوید: خود را زن تو نمودم در مدتى که معلوم شده و به مهرى که معین شده است (که باید مدت متعه و مهریه را مشخص کنند) و بعد بدون فاصله مرد بگوید: قبلت هکذا یعنى با همین شرائط قبول کردم این عقد صحیح است و زن مى تواند به جاى (( زوجتک نفسى بگوید: متعتک نفسى . ((
خواندن عقد موقت طبق نظریه مراجع
اگر زن و مرد بخواهد خودشان صیغه عقد موقت را بخوانند، پس از آنکه مهر و مدت عقد را دقیقا معین کردند، چناچه ابتدا زن بگوید:)) ))زوجتک نفسى فى المدة المعلومة على المهر المعلوم (( ((یعنی خود را زن تو نمودم در مدتى که معلوم شده و به مهرى که معین شده است و بلافاصله مرد بگوید: ((قبلت هکذا)) یعنى  ))یه همین گونه قبول کردم (( عقد صحیح است .
و مى تواند بگوید: )) ))متعتک نفسى فى المدة المعلومة على المهر المعلوم )) ))و بعد بلافاصله مرد بگوید )) ))قبلت هکذا(( ((
و اگر کسى را وکیل کنند، یعنى یک نفر از طرف زن وکیل باشد و یک نفر از طرف مرد چنانچه مثلا اسم مرد ))احمد(( و اسم زن ))فاطمه ((باشد و وکیل زن بگوید)) )) :متعت موکلک احمد موکلتى فاطمة فى المدة المعلومة على المهر المعلوم (( (( یعنى)):موکل خودم فاطمه را در مدتى که معلوم شده به زوجیت موکل تو احمد در آوردم به مهرى که معین است (( و بلافاصله وکیل مرد بگوید: )) ))قبلت هکذا(( (( یعنى ))به همین گونه قبول کردم (( صحیح مى باشد، و مى تواند به جاى ))متعت )) ((زوجت (( بگوید.
اجراى صیغه عقد (چه موقت و چه دائم ) باید به عربى صحیح خوانده شود و چنانچه نتوانند یا باید وکیل بگیرند که صیغه را از طرف آنان بخوانند و یا به هر زبانى که مى توانند بخوانند و اگر زن نتواند صیغه را به عربى بخواند: باید با قصد ازدواج موقت بگوید: خود را زن تو نمودم در مدتى که معلوم شده (مثلا یک ماه یا ده روز یا یک ساعت ( به مهرى که معین شده (مثلا پنج هزار تومان یا ده یا صد هزار تومان ) و مرد هم بلافاصله بگوید: ))به همین گونه قبول کردم (( در اینصورت صحیح است و هیچ اشکالى ندارد.
البته دختر حق ندارد بدون اجازه پدر یا اگر پدر ندارد بدون اجازه جد پدرى به عقد موقت کسى در آید، اگر چه به حد بلوغ رسیده باشد و رشد فکرى و جسمى هم داشته باشد.

مؤ لف گوید:
متعه احکام و شرائطى دارد که در رساله هاى عملیه فقهاء و مراجع ذکر شده .
باید دانست که متعه و عقد موقت به دو امر تحقق مى پذیرد:
اول : ذکر مدت که مثلا ازدواج موقت با این زن را دو ساعته یا یک ماهه یا یک ساله و غیره انجام مى دهم .
دوم : ذکر مهریه که پولى یا چیز دیگرى را مهریه زن قرار دهد.

ازدواج موقت و ثواب آن
مؤ لف گوید:
که آیه 23 از سوره نساء بر عقد موقت و متعه دلالت دارد:
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فریضة
یعنى آنچه را که خواستید متعه یا عقد موقت کنید از زنها پس به آنان اجر مسمى یا مهریه دهید که واجب است
و روایات زیادى در ثواب عقد موقت وارد شده در کتاب بحار جلد 103 صفحه 305 به بعد که از جمله این روایت است که :
هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود:
مستحب است براى مرد که تزویج متعه نماید و دوست ندارم براى مردى از شما که از دنیا بیرون رود تا عقد موقت بنماید و لو اینکه یک مرتبه باشد.
و در روایت صحیح از محمدبن مسلم نقل شده که امام صادق علیه السلام به من فرمود: آیا عقد موقت نموده اى و متعه کرده اى ؟ عرض ‍ کردم نه امام فرمود: از دنیا بیرون نرو تا اینکه سنت پیامبر را زنده کرده باشى یعنى صیغه عقد موقت با زنان را انجام بدهى .
و در روایت ابوبصیر است که گفت :
وارد شدم بر امام صادق علیه السلام پس فرمود: اى ابا محمد از وقتى که از خانواده ات دور شده اى آیا ازدواج موقت نموده اى ؟ عرض ذکردم : نه فرمود: چرا؟ عرض کردم پولى که از مخارجم زیاد بیاید ندارم ، پس ‍ گفت : دستور داد که برایم پولى بیاورند و فرمود: تو را قسم مى دهم که بروى به منزل و این کار را حتما انجام دهى ، پس ابوبصیر گفت : رفتم به منزل و سفارش آن حضرت را انجام دادم .
و صالح بن عقبه از امام باقر علیه السلام نقل کرده که :
به آن حضرت عرض کردم کسیکه ازدواج موقت با زنان انجام مى دهد آیا ثوابى دارد؟ فرمود: اگر براى رضا و خوسنودى خدا و براى مخالفت با فلانى انجام داده باشد، کلامى از دهانش بیرون نیاید جز اینکه خدا بنویسد براى او حسنه و پاداشى و وقتى به زوجه موقتش وارد شود خدا گناهى را از او ببخشد و وقتى غسل کند بعدد موهایش که آب بر آن مى ریزد گناه از او ببخشد، گفتم بعدد موهایش ؟ فرمود بلى بعدد موهایش .
و در روایتى دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود:
هیچ مردى نیست که ازدواج موقت نماید سپس غسل کند خداونداز هر قطره اى که از او در هنگام غسل بر روى پوست بدنش مى ریزد هفتاد فرشته خلق کرده که براى او استغفار کنند تا روز قیامت و لعنت کنند دورى کننده از ازدواج موقت راتا روز قیامت .
و نقل است که مردى از قریش گفت : دختر عمه اى داشتم که مال زیادى داشت فرستاد سراغ من و گفت : تو مى دانى که مردان زیادى از من خواستگارى کردند و من با آنان ازدواج نکردم ، و سراغ تو نفرستادم به این جهت که به مردان علاقه دارم ، جز اینکه به من رسیده که متعه و عقد موقت را خدا در قرآنش حلال نموده و حضرت رسول (ص ) مستحب دانسته ولى عمر حرام کرده ، پس دوست داشتم که خدا را اطاعت کنم و نافرمانى از عمر نمایم پس مرا به ازدواج موقت خود درآور، پس به او گفتم : مى روم خدمت امام باقر علیه السلام و با او مشورت مى کنم ، لذا بر امام وارد شدم و با ایشان مشورت نمودم امام فرمود: انجام بده .

/ 0 نظر / 16 بازدید