نمونه سوالات تستی درس اندیشه اسلامی 1 به ترتیب صفحه کتاب - بخش سوم

 

آ انواع صفات خدا

 

کدام گزینه از صفات سلبی خداوند نیست؟

الف) حلول ب) محل حوادث بودن ج) قرار گرفتن در مکان د) قیوم

 

کدام گزینه صحیح نیست.

الف) صفات سلبی خداوند شامل هر گونه صفت نقص می‌شود ب) صفات ثبوتی خداوند به کمال باز می‌گردند.

ج) «جوهر» از صفات سلبی خداوند است د) «عرض» از صفات ثبوتی خداوند است

 

کدامیک از گزینه ها از صفات سلبیه نیست؟

الف)شجاعت ب)تفکر ج)ایثار د)احسان

 

دو صفت عدل و حیات به ترتیب جزو کدام دسته صفات باری تعالی قرار می گیرند ؟

الف) ذاتی – فعلی ب) فعلی – ذاتی ج) ثبوتی - اضافی د) فعلی – اضافی

 

صفات ((حیات))، ((علم)) و ((خالقیت)) خداوند به ترتیب چه صفاتی هستند ؟

الف) ذاتی نفسی، ذاتی نفسی، ذاتی اضافی ب) ذاتی نفسی ، ذاتی اضافی ، فعلی

ج) ذاتی اضافی ، ذاتی اضافی ، فعلی د) ذاتی نفسی ، فعلی ، فعلی

 

نبود شرایط مناسب در ................گرایش ...............انسان مؤثر است ؟

الف) کم فروغ شدن – عقلی ب) افزایش – فطری ج) نابود شدن – فطری د) کم فروغ شدن – فطری

 

دلیل علم خدا به ذات خود چیست ؟

الف ) خالق بودن ب ) تجرد خدا ج ) علت موجودات د ) علم خدا به موجودات

 

کدامیک از موارد زیر صفات ثبوتی ذاتی محسوب نمی شود.104

الف-قدرت الهی ب-علم الهی ج-حیات الهی د-توفیقی بودن

 

چه دلایلی بر وجود صفت قدرت الهی است.104

الف-اعلام کننده کمال ب-اتقان به نظم شگفت انگیزمخلوقات ج-حیات مخلوقات د-الف و ب

 

نقطه آغاز شناخت سرمایه های وجودی چیست ؟

الف) سیر آفاقی ب) سیر انفسی ج) خداشناسی د) جهان شناسی

 

اتقان به نظم شگفت انگیزمخلوقات میتواند دلیل برچه باشد.105

الف-علم ب-قدرت ج-قدرت و علم د-عمومیت قدرت خدا

 

مفهوم آیه خدا به هر چیزی تواناست چیست.105

الف-عمومیت قدرت الهی ب-اراده ج-بینایی و شنوا د-حیات مخلوقات

 

قدرت به چه معنی است.105

الف-مبدایت فاعل برای کاری ممکن ب-فاعلی که کارخود با قدرت خود واختیاردیگری انجام میدهد

ج-قدرت داشتن د-قدرت اختیار انجام هر کار

 

منظور از حی بودن خداوند یعنی چه.105

الف-عالم بودن ب-قادر بودن ج-اراده خداوند د-موجودی دارای قدرت که به طورذاتی به مخلوقاتش علم دارد

 

امام علی(ع) می فرماید: خدامخلوقاتش را آفرید و ............ شاهد قدرت اویند.105

الف-فرشتگان ب-همه موجودات ج-آیات د-آیات و مخلوقات

 

عبارت « قدرت خداوند به محالات ذاتیه تعلق نمی گیرد و این عدم تعلق به دلیل عجز خالق نیست ، بلکه به علت متعلق قدرت می باشد.» در تفهیم کدام مطلب مورد استناد قرار گرفته است؟

1) پاسخ به تبعیض در نظام تکوین و ذو مراتب بودن وجود و آثار تربیتی بلایا

2) زدودن شبهات از دامان تفکر بشر در پای بند نمودن او به مسلمات عقلیه

3) تفهیم انواع محال و از جمله ، محال ذاتی که تحقق آن به اجتماع نقیضین می انجامد

4) پاسخ به شبه ی شرور و لازمه ی مادی بودن جهان که آمیخته ای از خیر و شر است (کارشناسی پیام نور86)

 

کدام گزینه نادرست است؟

1) عدم تعلق قدرت به محال ذاتی، به دلیل عجز فاعل است 2) در محال ذاتی، متعلَّقِ قدرت، امکان تحقق ندارد.

3)اگر در عالم شری نبود، مادی نبود 4) در محال ذاتی، فعل قابلیت انجام شدن ندارد.

 

صفت مشترک بین همه موجودات دارای حیات چیست؟

الف)رشدو تغذیه ب)حرکت و تعامل ج)ادراک و فعالیت د)شعور و تولید مثل

 

کدام گزینه از ویژگیهای حیات در حیوانات و انسانها می‌باشد و در گیاهان وجود ندارد.

الف) نمو ب) تغذیه ج) ادراک امورجزئی د) ادراک امور کلی

 

نشانه‌های حیات عبارت است از :

الف ) فعال ـ عالم ب ) عالم ـ قادر ج ) حکیم ـ علیم د ) سمیع ـ عادل

 

ویزگی مشترک حیات موجودات طبیعی کدام است.107

الف-ادراک ب-فعالیت ج-درجه مصادیق د-مواردالف وب

 

تعبیر هوالحی در قرآن به چه چیزی اشاره دارد.107

الف-حیات ذاتی ب-حیات حقیقی ج-حیات غیر ذاتی د-موارد الف و ب

 

ادراک وفعالیت براساس چه چیزی افزوده یا کاسته می شود.107

الف-درجه وجودی ب-عقل ج-عالم بودن د-نوع حیات

 

در آیه‌ی شریفه‌ی « و توکل علی الحی الذی لایموت» کدام صفت الهی بیان شده است؟

1)فعلی 2) نفسی 3)اضافی 4)سلبی

 

دو صفت سمیع و بصیر به کدام صفت بر می گردد ؟

الف ) حیات ب ) حکمت ج ) قدرت د ) علم

 

دو قسم اراده الهی عبارتند از :

الف ) تکوینی ـ تشریعی ب ) تشریعی ـ تکلیفی ج ) مشیت ـ رضایت د ) محدود ـ نامحدود

 

کدام گزینه در تعریف اراده تکوینی و تشریعی صحیح نیست؟

الف)اراده تکوینی و تشریعی تفاوتی با یکدیگر ندارند.

ب)اراده تکوینی در حوزه افعال جبری و تشریعی در امور اختیاری است.

ج)اراده تکوینی و تشریعی هر دو در حوزه توحید افعالی قرار دارند.

د)اراده تکوینی در مورد خلقت جهان و تشریعی مربوط به هدایت مجموعه آفرینش است.

 

کدام گزینه در رابطه با «اراده الهی» صحیح است.

الف) انجام افعال بدون اجبار و اکراه ب) اعتقاد به سودمندی فعل

ج) شوق نفسانی د) کیفیتی نفسانی بین علم یقینی و فعل

 

نظام احسن از ثمرات کدام صفت است ؟

الف ) حکمت ب ) قدرت ج ) اراده د ) علم

 

کدام گزینه از دلایل و استدلالهای مربوط به حکمت خداوند نمی‌باشد.

الف) تناسب اثر با مؤثر ب) نبودن علتی بر نا استواری

ج) تناسب جهان تکوین وتشریع د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

 

«اتقان و استواری فعل خدا» و « قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند» به نرتیب بیانگر گدام صفات الهی است؟

حکمت – قدرت قدرت – حکمت حکمت – حکمت قدرت – قدرت

 

حکمت به معنای « قبیح و بیهوده نبودن فعل خداوند» مصداق کدامیک از صفات الهی است؟

الف)ذات ب)سلبیه ج)صفات ذات د)صفات نفسی

 

کدام گزینه از دلایل و استدلالهای مربوط به حکمت خداوند نمی‌باشد.

الف) تناسب اثر با مؤثر ب) نبودن علتی بر نا استواری

ج) تناسب جهان تکوین وتشریع د) مطالعه نظم و اسرار خلقت

 

کدام یک از صفات خداوند هم به عنوان صفات ثبوتی و فعلی مطرح است و هم صفات سلبی؟

1) حکمت 2) خالقیت 3) قدرت 4) رازقیت

 

ارسال پیامبران برای هدایت انسان‌ها به اقتضای کدام صفت خداوند است؟

1) عدالت 2)ربوبیت و حکمت 3)رحمت 4) رحمانیت

 

ضرورت بعثت پیامبران ریشه در کدامیک از صفات الهی دارد ؟

الف ) علم و اراده ب ) قدرت و عزت ج ) رسالت و نبوت د ) امامت و ولایت جوابها

 

غایتمندی در افعال بشری و افعال خداوند چه تفاوتی دارد؟

الف)هیچ گونه تفاوتی ندارد

ب)هیچ گونه شباهتی بین فعل خدا و انسان نیست

ج)هدف خداوند جاودانه است و انسان موقت

د)هدف خداوند رساندن اشیا است به کمال و هدف انسان رسیدن به آن

 

چراخداوند مرتکب ظلم نمی شود؟

الف)از زشتی ستم آگاه است و کار قبیح انجام نمی دهد.

ب)نیازی به انجام کار ظالمانه ندارد.

ج)ظلم بر اثر حسادت،کینه توزی احساس حقارت است و هیچ یک در خدا نیست.

د)هر سه

 

صفت عدل الهی مصداق کدامیک از صفات خدا است؟

الف)صفات ذات ب)صفات فعل ج)صفات نفسی د)اول وسوم

 

کدامیک از صفات ذیل، صفت فعل است؟

الف)حیات ب)عدل ج)ازلیت د)قدرت

 

مقصود از جمله « العدل یضع الامور مواضعها» چیست؟

الف)هرچیزی در جایگاه مناسب خود گذاشتن ب)حق هرکس متناسب با استحقاقش به او دادن

ج)متناسب با جرم،مجرمان را مجازات کردن د)هرسه

 

عدل تشریعی به چه معناست؟

الف ) عدل در قوانین مربوط به زندگی انسان

ب ) وضع احکام جهت سعادت و خوشبختی انسان

ج ) قوانین متناسب با طاقت و توان انسان

د ) هر سه مورد

 

عدل تشریعی به چه معنی است؟

الف)عدل در قوانین مربوط به زندگی انسان ب)وضع احکام جهت سعادت و خوشبختی انسان

ج)قوانین متناسب با طاقت وتوان انسان د)هرسه

 

عدل تشریعی خداوند یعنی :

الف) برخورداری موجودات از موهبت الهی به اندازه قابلیت ب) موجودات الهی مشمول قوانین و سنن الهیه می شوند

ج) تکالیف الهی بر انسان ها به اندازه ظرفیت آنهاست د) اجزای جهان بر اساس سنن ثابت با هم پیوند دارند

 

کدام گزینه ، بیانگر عدل تشریعی است ؟

الف ) پاداش نیکوکاران و کیفر به کاران ب ) لا یکلف الله نفسا الا وسعها

ج ) فیض وجودی به اندازه ی شایستگی د ) هدایت انسانها از طریق معجزات

 

معنای عدل تکوینی چیست ؟

الف ) هماهنگی در خلقت ب ) جزای متناسب با عمل

ج ) وضع تکالیف مناسب د ) افاضه ی شایسته ی وجود موجودات

 

عدل جزائی یعنی :ص 117

الف: اندازه ظرفبت و شایستگی هر موجودی دلیل بر مقدار وجود و کمال او می باشد .

ب: تکالیفی که خدا به وسیله پیامبران بر مردم نازل کرده بر پایه عدل و دادگری است .

ج: خدا در روز قیامت میان افراد به عدل داوری می کند و حق کسی را تباه نمی کند .

د: انسان می تواند قوانین جزائی وضع کند .

 

عدل جزایی به چه م

/ 6 نظر / 50 بازدید
وفا70

خسته نباشید

fateme

ممنون واقعا بدردم خورد

حانی

سلام عزیزم، میشه لطفا پاسخشون رو هم بگی

حانی

سلام عزیزم، میشه لطفا پاسخشون رو هم بگی

سلام جوابش نیست؟

محدثه

سلام برای بخش های دیگه ندارید؟