کسی را دوست می دارم ، که رسم مهربانی را نمی داند

کسی را دوست می دارم ، که رسم مهربانی را نمی داند

محبت را نمی فهمد ، غم بی همزبانی را نمی فهمد

کسی را دوست می دارم ، که رنگ چشم او مرموز و رویائیست

به من چشمی نمی دوزد ، به من عشقی نمی ورزد

کسی را دوست می دارم که در رویا

گهی بامن به دلتنگی سخن از عشق می گوید...

/ 2 نظر / 5 بازدید
شبنم

خدایا عشقان را با غم عشق آشنا کن ز غم های دگر غیر از غم عشقت رها کن تو خود گفتی که در قلب شکسته جای داری ببین قلبم شکسته جانا به عهد خود وفا کن..!!

وفا70

[لبخند]