نمونه سوال اندیشه اسلامی1 سوالات تشریحی

نمونه سوال اندیشه اسلامی1

سوالات تشریحی

1  -  در مورد حقیقت  وجودی انسان چند دیدگاه وجود دارد؟ توضیح دهید.

الف ) دیدگاه مادی : در این دیدگاه حقیقت وجودی انسان پدیده ای کاملا مادی تلقی می شود و معتقدند که قوانین حاکم بر حقیقت انسان را توسط تحلیل های مادی گرایانه مبتنی بر حس وتجربه می توان شناخت . براین اساس با مرگ جسم انسان هم نابود می شود .

ب) دیگاه الهی :  در این دیدگاه علاوه بر بعد مادی ، به بعد غیر مادی انسان یا روح نیز اعتقد دارند که محور تمام تعالیم ادیان الهی است ومعتقتند که با علوم حسی وتجربی نمی توان به شناختی از روح غیر مادی رسید . بر اساس این دیدگاه ،انسان با مرگ نابود نمیشود و روحش حیاتی جاودانه در پیش می گیرد.

 

 2 – راه های حصول ادراک نظری را با ذکر مثال بیان کنید .

الف ) از طریق صورتها ومفاهیم ذهنی (به نوعی حواس انسان ) که به آ ن علم حصولی هم می گویند .برای مثال علم انسان به درختی در پیش رو که از طریق صورتی در ذهن او حاصل میشود .

ب) بدون واسطه های صوری وحسی که انسان مستقیما به متعلق شناخت یا وجود عینی آن آگاهی دارد منند حالات روانی واحساسات وعواطف خود .

 

3 – چهار مورد از نقشهای دین ونعمت های خدا درراستای بر طرف شدن بحران اخلاقی را بیان کنید .

الف ) دین همواره پشتوانه استوار اخلاق بوده است .

ب ) خدا راهنمای انسان وبر اعمال او ناظر است

ج ) اوامر ونواهی خدا در قالب وحی برای سعادت آدمی به دست او رسیده اند.

د)به پیامبران برای تحقق فضایل اخلاقی مبعوث شده اند .

ه) برای مومنان راستین، عشق و محبت به خدا انگیزه عمل به دستورات الهی است.

و)برای برخی پاداش و عقاب اخروی و تجسم اعمال در آخرت انگیزه ای برای میل به فضایل اخلاقی است.

 

4 – ایمان چه معنا ومفهومی دارد ؟

ایمان از ریشه آمن (به معنی امنیت یافتن) است که به معنای جایگیرشدن اعتقاد در قلب ، یا تصدیق چیزی با اطمینان ونیز وثوق به چیزی یا کسی است . که هردو معنا ،مفهوم ایمنی در کار است . شخص با ایمان چنان دلگرمی واطمینان دارد که از شک وتردید ایمن است .

5 -  4مورد از مطعلقات ایمان را نام ببرید .(4مورد از چیزهاءی که فرد مومن باید به آن ایمان داشته باشد)

الف) ایمان به خدا

ب) ایمان به معاد

ج) ایمان به رسالت پیامبر اسلام وانبیای گذشته

د)ایمان به قرآن وکتب الهی پیشین

ه ) ایمان به ملا ئکه     و)ایمان به امامت       ز) ایمان به علم غیب

 

6 – راه های یافتن آیه های شناخت وجود خدا بر چند نوع است ؟ توضیح دهید .

الف )سیر درآفاق :یعنی از طریق مشاهده مخلوقات وتدبر در حدوث وامکان ونظم پدیده ها

ب )سیر در انفس :   با تامل در خود که نسبت به خدا شناخت قلبی وبی واسطه دارد ودر برابر چنین خدایی که کمال مطلق است سر تعظیم فرود می آورد . به این طریق راه فطرت هم گفته می شود .        

 

7 – درمورد توانائی انسان برای شناخت خدا چند دیدگاه وجود دارد ؟  توضیح دهید.

الف )دیدگاه اهل تعطیل :اهل این دیدگاه معتقدند عقل بشر راهی به شناخت اوصاف الهی ندارد زیرا مفاهیمی که با آ ن سرو کاردارد را از موجودات محدود ومحسوس پیرامون خود انتزاع می کند .

ب ) دیدگاه اهل تشبیه :این گروه بر آنند که صفات الهی وانسانی از نظر معنا تفاوتی ندارد واوصاف خدا به اوصاف مخلوقات تشبیه می کند این گروه برای خداوند اعضا وجواره جسمانی در نظر گرفته اند.

ج) دیدگاه اثبات بلاتشبیه :این دیدگاه مبنی بر آن است که انسان به گونه ای محدود می تواند صفات خدارا باز شناسد وحتی به بررسی وتحلیل آن بپردازد ولی نمی تواند به کنه صفات راه یابد .

8 – عقل چگونه میتواند صفاتی در مورد خدا بیان کند ؟باذکر مثال توضیح دهید .

عقل میتواند وجود موجودی غنی با لذات را اثبات کند وبر همین اساس بسیاری از صفات سلبی وثبوتی خداوند را اثبات کند . زیرا هرصفتی موجب نقص ذات غنی با لذات شود باید از او سلب شود .وهرصفتی لازمه غنی بودن ذات خداوند باشد  باید در آن وجود داشته باشد .  برای مثال خداوند همواره بوده وباقی است  زیرا وجود واجب الوجود ضروری است پس عدم بر او روا نیست .

همچنین برای خدا نمی توان مکان وزمان قایل شد زیرا اگر خدا در مکان باشد ،حرکت وسکون بر او عارض می شود که بر حدوث دلالت می کند که با وجوب وجود منافات دارد .

 

9 – صفات خداوند چند نوع است ؟ باذکر مثال توضیح دهید .

الف ) ثبوتی :این صفات کمالی از کمالات خدا را بیان مکند وجنبه ثبوتی ووجودی دارند ونبود آن گونه ای نقص نحسوب می گردد. به این صفات صفات جمالیه نیز می گویند .صفات ثبوتی خود بر دو نوع اند:صفات ذاتی که همواره همراه ذات الهی اند ونیاز به وقوع فعلی بر این صادق بودن  ندارد . برای مثال عالم و قادر .و صفات فعلی که پس از وقوع فعلی از سوی خدا وارتباط او با مخلوقات خدا به آنها متصف می شود مثلا تا از خدا مفلی به نام خلقت ورزق صادر نشود نمی توان اورا خالق و رازق خواند .

ب) صفات سلبی :این صفات نقص و کاستی را از خدا نفی می کند و آنچه در نهایت باقی می ماند کمالات است . مانند لاشریک .

 

10 – 4 مورد از مراتب توحید را نام ببرید وبه اجمال توضیح دهید .

الف) توحید در ذات :یعنی خدا یگانه وبی همتا وبی مانند است و تعدد وکسرت برنمی دارد .

ب) توحید در صفات :اعتقاد به اینکه  ذات خدا تماما دارای تمام صفات کمالی است واین صفات در ذات خدا دارای وحدانیت است .

ج) توحید در خالقیت :در عالم آفریدگار وخالقی جز خدا وجود ندارد ودر تمام مخلوقات توسط خدا وجود یافته اند.

د)توحید در ربوبیت : به این معنا است که تنها خداوند در اداره وتدبیر امور وکارگردانی جهان موثر است . که شامل بر دو بخش تکوینی وتشریعی می شود .

ه ) توحید در تشرح وتقین       و) توحید در اطاعت       ز) توحید در حاکمیت       ح توحید در عبادت

 

11 – 4 مورد از فواید نماز را بیان کنید

الف) تجلی یاد خدا : اوقاتی که برای این عمل معنوی انتخاب شده اند ،مهم وموثر اند تا فرد توسط یاد خدا از غفلت وبی خبری ودنیا طلبی دور شود .

ب) تجلی وحدت :نماز در اوقات معینی نموداری از وحدت ویگانگی مسلمانان است که با ریسمان عبادت به هم پیوسته ومتصلند .

ج)عامل رفع فاصله طبقاطی : هنگامی که مسلمانان به نماز مایستند ، کمترین اختلافی میان صاحب منصبان ومردم عادی وغنی وفقیر نیست .

د)مایه پرهیز کاری : نماز گزار ناچار است برای صحت وقبولی نماز خود از بسیاری از گناهان اجتناب ورزد وهمچنین تقویت روح ایمان  ویاد خدا نیز موجب دوری از گناه می گردد.

ه)اطاعت پذیری حس طبیعت از کمال         و)مایه پاکیزکی                     ز) تجلی اخلاق   ح) مایه شادابی ونشاط                        ط) مایه انضباط و وقت شناسی

 

12 – عدل برچند نوع است ؟ توضیح دهید .

الف )عدل تکوینی :خدا به اندازه شایستگی وقابلیت هر موجود ونیز نقش آن در نظام خلقت به او کمال و وجود افاقه کرده است.

ب) عدل تشریعی : تکالیفی که توسط پیامبر بر بشر نازل شده بر پایه عدل ودادگری است . همه احکام لازم برای سعادت بشر را فرو فرستاده و هیچ انسانی را بیش از توان وظرفیتش مکلف نساخته.

.ج) عدل جزائی : به این معنا   است که در روز قیامت حق کسی را تباه نمی کند ،میان نیکوکاران وبدکاران یکسان داوری نمی کند وپاداش هر کس را متناسب با اعمال او بدهد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 21:50  توسط محمد دلخواه  |  نظر بدهید

________________________________________

سوالات تستی

1 – خداوند به چه دلیل روح انسان را به خود نسبت می دهد ؟

الف) شرافت ومنزلت روح

ب) چون روح مخلوق خداست

ج) چون انسان اشرف مخلوقات است

 د) به دلیل جاودانگی روح

 

2 – طبق متن کتاب کدام یک از دلایل فیلسوفان جهت وجود بعد غیر مادی انسان نمی باشد؟

الف)جسم ممکن الوجود و وابسته به علت است

ب)جسم وماده همواره قسمت پذیر است حال  آنکه  "من" هرگز قسمت پذیر نیست ونمی توان آن را به 2 "نیم من" افراض کرد.

ج)نابود شدن انسان در صورت نابود شدن جسم اگر بعد غیر مادی وجود نداشته باشد.

د)میل به جاودانگی در انسان

 

3 – کدام  یک ازتفسیرهای زیر ،بطور صحیح براینکه"حقیقت انسان تماما از روح است" دلالت دارد.

الف)سپس  {خدا}، انسان را موزون ساخت وازروح خویش دراودمید .    سجده (22):9

 ب){قل یتو فاکم ملک الموت ....} اگرروح بخشی از انسان بود،باید قرآن کریم به جای "یتوفاکم" می فرمود "یتوفی بعضکم"  .. آل عمران (3):169

ج){عرف نفسسه عرفه ربه } . امیرالمومنین علی (ع)    شناخت از خود همان شناخت ازخداست که حقیقت هستی وغیر مادی است.

د)"من هیچ شی ای نمیبینم مگر آنکه قبل از آن و بعد از آن خدا را می بینم." یعنی معرفت از طریق بعد غیر مادی محقق می شود.   امیرالمومنین علی (ع)

 

4 - علت اصلی پیش آمدن بحران های فراروی انسان معاصر چیست ؟

الف) فراوانی لذات مادی که باعث از یاد بردن معنویات می شود .

ب)وسوسه شیطان

ج)تبلیغات دیدگاه های غلط وشیطانی

د) عدم خود شناسی وشناخت انسان

 

5 -  کدام یک از راه های شناخت بر اساس آموزه های دینی نمی باشد ؟

الف) حس

ب) وحی الهی

ج) عقل

 د) اعتقاد عموم

 

6 -  کدام از آثار مثبت دین در راستای رفع بحران روانی نمی باشد ؟

الف ) انسان دیگر زندگی را بی معنا نمی داند .

ب)برای همه حوادث اعم از سختی ها و آسانی ها توجیه مناسبی دارد .

ج) ملامت ها وسرزنش ها بر اراده صحیح او اثر نمی گذارند .

د)به دارایی های خود کم دلبسته شده  وبه اندازه درخور آنچه از دست داده غمگین می شود.

 

7 – قران کریم چه چیز را عامل رستگاری می شمارد ؟

اف) اراده                  ب) تفکر                 ج) ایمان                   د) دعا

 

8 – با توجه  به آیه شریفه 28 سوره فاطر {از میان بندگان خدا،تنها دانشمندان از اومی هراسند} خشیت خدا ناشی از چیست ؟

الف) عمل صالح

ب)  علم وآگاهی به خداوند

ح) اخلاق

د) عرفان

 

9-   علت ناسازگاری ایمان با تعقل در عقاید برخی افراطیون مسیحی چیست ؟

الف) راه یافتی تحریف به کتاب مقدس وآموزه های مسیحیان

ب) کامل نبودن دین در زمان مسیحیت

ج ) رواج پیدا کردن اخلاقیات غیر معنوی ولذت گرا درجوامع مسیحی

د) دور شدن از عبادت ونیایش

 

10 -  جلوه بیرونی ایمان چیست ؟

الف) شناخت

ب) معرفت

ج) عمل صالح

د) عصمت

 

11– کدام یک از مشخصات امور فطری نیست ؟

الف ) در همه افراد مشترک باشد .

ب ) همواره ثابت وبی تاثیر از زمان باشد .

ج) نیاز به تعلیم وتعلم نداشته باشد .

 د)  از طریق علم قابل اثبات باشد.

 

12 – کدام یک از انواع علت نیست ؟

الف) علت غایی

ب) علت فاعلی

ج) علت بیانی

د) علت مادی

 

13 – ازدلایل اثبات توانایی انسان برای شناخت صفات خدا کدام است ؟

الف ) یکسان بودن بسیاری از صفات خدا با صفات انسان .

ب) قرآن مجید از یک سو انسانها را به تعقل وتدبر در آیات الهی دعوت می کند واز سوی دیگر در آیات متعددی صفات الهی را بیان می کند .

ج) پیش از این بسیاری از عرفان گرایان به شناخت خدا رسیده اند .

د) توانائی نامحدود عقل بشری در کاوش وشناخت موضوعات گوناگون .

 

14 – لازمه نسبت دادن صفات انسانی به خدا چیست ؟

الف ) جنبه محدودیت وامکانی آن سلب شود وآنچه از کمال برای لفظ باقی می ماند به خدا نسبت داده شود .

ب) از صفات ثبوتیه باشد .

ج) آیه ای مبتنی بر اینکه خدا دارای  آن صفت است وجود داشته باشد . مثلا اینکه خدا دارای مکان است از آیه (جاء ربک )

د ) هر چه در قرآن در مورد صفات الهی ذکر شده بدون تفکر در مورد مفهوم وتفسیر آن ایمان آورده شود واز جزئیات آن سوال نشود زیرا بدعت است .

 

15) کدام یک از راه های شناخت صفات الهی نیست ؟

الف ) عقل

ب) سیر در آفاق وانفس

ج) ایمان

د) کشف وشهود(عرفان)

 

16 – توفیقی بودن اسماء وصفات الهی به چه معناست ؟

الف ) در وصف خدا تنها از اسامی وصفاتی استفاده کنیم که در قرآن وروایات معتبر به او نسبت داده شده .

ب) یعنی صفاتی که برای خدا بیان شده است تنها تمثیلی برای فهم ماست وخدا خدا مبرا از صفات محدود به عقل بشری است .

ج) جلوه کردن  و وقوف صفات الهی منوط به شرایط و اقتضای هستی است وهمه صفات خدا همواره جلوه گر نیست .

د) یعنی برای درک مفهوم ومنظور بسیاری از اسامی وصفات الهی ،درجه ای از عرفان نیاز است .

 

17 – کدام یک ازخوصوصیات شر است ؟

الف) عامل وقوع آن انسان باشد .

ب) موجب رنج وناراحتی انسان شود .

ج) خلاف احکام دینی باشد.

د) تنها در حوزه دنیوی به آ ن نگاه می شود .

 

18- داشتن امکان انتخاب انجام شرارت انسان ناشی از چیست ؟

الف )وجود شیطان

ب) داشتن جسم مادی

ج) ناآگاهی

د) آزادی واختیار انسان

 

19 -  کدام یک از فوائد شر نیست ؟

الف ) علت شکوفاشدن برخی استعدادها که درمواجه با سختی ها ومشکل ها شکوفا می شود .

ب) عاملی برای بیداری از غفلت وتلنگری برای به خود آمدن .

ج)جلوه و آزاد کننده احساسات درونی  انسانها.

د)آزمون الهی جهت خالص تر وارزش مندتر کردن بندگان وباز شناخته شدن مومنان راستین .

 

20 – کدام یک از گرایش های انسانیٍ بعد گرایش بشر است ؟

الف)حفظ ذات

ب ) میل ومحبت به معبود

ج) میل به تداوم نسل

د) صیانت از خود

 

21 – کدام یک مطابق با تجلی اخلاص در نماز است ؟

الف) بندگی در انجام این وظیفه

ب) عادت کردن

ج) حفظ وجهه دراجتماع

د) نفع مادی

 

22 – کدام یک صحیح است ؟

الف) ایمان بدون عمل نزد خدا قبول نیست ولی عمل بدون ایمان چرا .

ب) عمل بدون ایمان نزد خدا قبول نیست ولی ایمان بدون عمل چرا .

ج)ایمان وعمل هریک به تنهایی ومستقل در جایگاه خود مورد قبول واقع می گردد.

د) ایمان وعمل هیچ کدام بدون دیگری پذیرفته نیست .

 

23- سه عنصر اصلی سازنده مفهوم نظم درمجموعه ها چیست ؟

الف طراحی وبرنامه ریزی دقیق

ب) سازمان دهی حساب شده

ج) هدفمندی

د) آگاهی اجزا به نظم مجموعه

 

24 - دیدگاه صحیح در باب امکان شناخت صفات خدا چیست ؟

الف) مشبهه

ب)لا ادری گری

ج) اثبات بلاتشبیه

د) معطله

 

25 – طریقه کشف وشهود برای شناخت صفات خدا به چه معناست ؟

الف ) ازطریق تجلی صفات خدا درپدیده های تجربی به وجود آنها پی ببریم .

ب) انسان براساس تکامل روحی به جایی برسد که بتواند بسیاری از حقایق را ازجمله صفات جمال وجلال الهی از طریقه مشاهده قلبی دریابد .

ج) روایات ائمه وقرآن ،شهود و گواهی برصحت برخی از صفات خدا هستند.

د) با نگریستن در آفاق وانفس ،شواهدی مبتنی بر صفات خدا بیابیم .

 

26 – کدام یک از صفات ذاتی خداوند نیست ؟

الف) خالق

ب) عالم

ج) قادر

د) حکیم

 

27 – کدام یک از مصادیق عدل تشریعی خداوند نیست ؟

الف) همه احکام برای سعادت انسان را فرو فرستاده است .

ب) نظم حاکم بر قوانین نظام خلقت گواه بر عدل تشریعی است .

ج) هیچ انسانی بیش از توان وظرفیتش  مکلف نیست .

د) قوانینی که خداوند به وسیله پیامبران نازل کرده است بر پایه عدل ودادگری است .

 

28 – کدام یک ادراک عملی نیست ؟

الف) علم به تکالیف و وظایف انسان

ب ) علوم تربیتی ومکاتب تعلیم وتربیت

ج) شناخت مربوط به حوزه بایدها ونبایدها وخوب ها وبد ها

د) آگاهی انسان به حالات روانی واحساسات وعواطف خود .

 

29 – قرآن کریم در آیه شریفه 124 سوره طه {هرکس از یاد من دل بگرداند ، در حقیقت ، زندگی تنگ خواهد داشت.}زندگی تنگ وسخت را معلول چه می داند؟

الف ) عناد

ب) دشمنی با خدا

ج) فراموش کردن خدا

د) ناپاکی دل

 

30 – کدام یک از مصادیق حضور علم ولی فقدان ایمان است ؟

الف) {ازمیان بندگان خدا ، تنها دانشمندان از او می هراسند }

ب) {با آنکه دل هایشان بدان یقین داشت ،از روی ظلم وتکبر آن را انکار کردند}

ج) {ماقرآن را به زبان عربی نازل کردیم شاید تعقل کنید }

د) {وهرکس از یاد من دل بگرداند ، در حقیقت زندگی تنگ خواهد داشت }

 

31 – مطابق گفته امام صادق (ع)کدام یک از لوازم کمترین مرتبه ایمان نیست ؟

الف) گواهی به وحدانیت خدا

ب) گواهی به بندگی و رسالت حضرت محمد(ص)

ج) شناخت امام زمان خود

د) علم به انواع برهان های وجود خدا

 

32 – کدام یک از اصول دین نیست؟

الف)ایمان به خدا

ب)ایمان به امامت

ج)ایمان به آخرت

د)ایمان به رسالت پیامبر اسلام (ص)

 

33 – کدام یک بر وجود درجات مختلف ایمان دلالت ندارد؟

الف) {قولوا لا اله الا الله تفلحوا}

ب) {مومنان همان کسانی هستند که چون خدا یاد شود دلهاشان بترسد و چون آیات او بر آنان خوانده شود بر ایمانشان بیفزاید و بر پروردگار خود توکل کنند}

ج) {اوست آن کس که در دل های مومنان آرامش را فرو فرستاد تا ایمانی بر ایمان خویش بیفزایند}

د) ایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد و پله های آن یکی پس از دیگری پیموده می شود.

 

34 – در راستای توحید در اطاعت، کدام یک لازم نیست؟

الف) اطاعت از پیامبر

ب) اطاعت از عالمان و دانشمندان

ج)اطاعت از پدر و مادر

د)اطاعت از اولی الامر

 

35 – کدام یک در مورد شر انسان صحیح نیست؟

الف) لازمه جهان مادی است.

ب) ناشی از آزادی انسان است.

ج) خیر و شر خدا متفاوت از خیر و شر آدمی است.

د) ناشی از جهل انسان است.

 

36  – بهترین تجلی عبادت خدا چیست؟

الف)جهاد

ب)نماز

ج)تفکر

د) انفاق

 

/ 1 نظر / 80 بازدید
وفا70

خسته شدم[گریه]