نمونه سوال اندیشه اسلامی1بخش ششم

1ـ معاد از نظر لغوی به کدام معنی به کار می‌رود؟

الف‌ـ بازگشتن

ب‌ـ دوباره رنده شدن

ج‌ـ زندگی مجدد انسان

دـ زندگی دوباره موجودات

2ـ دعوت به دین در صورتی معنا دارد که ...... جزء اصول آن باشد

الف‌ـ جهان آخرت

ب‌ـ عمل صالح

ج‌ـ انسان شناسی

دـ توحید شناسی

3ـ آیه «فرود آیید که برخی از شما دشمن برخی دیگرید....» درباره چیست؟

الف‌ـ معاد

ب‌ـ توحسد شناسی

ج‌ـ قدرت خداوند

دـ تفاوت آدمیان

4ـ در کدام کتاب دعوت به معاد آیات اندکی را در بر می‌گیرد؟

الف‌ـ انجیل فعلی

ب‌ـ انجیل

ج‌ـ تورات فعلی

دـ تورات

5ـ حضرت ابراهیم(ع) دلیل درخواست مشاهده دوباره زنده شدن مردگان را چه بیان کرد/

الف‌ـ یقین بیشتر

ب‌ـ اطمینان قلبی

ج‌ـ توکل بیشتر

دـ گزینه‌هاب الف و ب

6ـ آیه شریفه «کذلک اعثرنا علیهم لیعلموا....» در مورد چیست؟

الف‌ـ زنده شدن عزیز

ب‌ـ زنده شدن مردگان

ج‌ـ اصحاب کهف

دـ رویش گیاهان

7ـ کدام گزینه صحیح است؟

الف‌ـ ممکن است در همین دنیا نیز انسان زنده شود

ب‌ـ رویش گیاهان مانند زنده شدن انسان پس از مرگ است

ج‌ـ بسیاری از مردم از پدیده‌های عادی مانند رویش گیاه غافل هستند

دـ هر سه گزینه

8ـ کدام ران برای انسان کافیست که امکان حیات پس از مرگ را درک نماید؟

الف‌ـ داستان اصحاب کهف

ب‌ـ زنده شدن دوباره عزیز(ع)

ج‌ـ برهان فطرت

دـ رویش گیاها

9ـ طبق آیات قرآن مجید زنده شدن زمین پس از مرگ را درک نماید؟

الف‌ـ حکمت الهی

ب‌ـ رحمت الهی

ج‌ـ عدل الهی

دـ اراده الهی

10ـ چه کسی گفته است: «باید عالمی باشد که راحتی او منسوب به رنج و تعب نباشد»؟

الف‌ـ فیض کاشانی

ب‌ـ امام خمینی (ره)

ج‌ـ فارابی

دـ ابن سینا

11ـ آفرینش خداوند طبق حدیث شریف «العدل اساس به قوام العالم» فرموده کدامیک از معصومین(ع) می‌باشد؟

الف‌ـ حکمت الهی

ب‌ـ اراده الهی

ج‌ـ عدل الهی

دـ قدرت الهی

12ـ طبق آیات قرآن مجید داوری کدام گروه بد است؟

الف‌ـ کارهای بد انجام داده‌اند

ب‌ـ کفر ورزیده‌اند

سج‌ـ شرک ورزیده‌اند

دـ منافق بوده‌اند

13ـ کدامیک از معصومین(ع) در گفت‌وگو با فرد منکر معاد به برهان معقولیت پرداخت؟

الف‌ـ امام رضا(ع)

ب‌ـ‌ امام حسن (ع)

ج‌ـ امام حسین (ع)

دـ امام سجاد(ع)

14ـ کدام تعبیر درباره مرگ صحیح است؟

الف‌ـ دریچه‌ای به زندگی نو است

ب‌ـ مرحله دیگری از زندگی است

ج‌ـ سرآغاز حیات جدید انسان است

دـ هر سه گزینه

15ـ کدامیک از معصومین(ع) فرمودند: «مرگ، نخستین منزل از منازل آخرت و نخستین منزل پس از منازل دنیا است.»؟

الف‌ـ رسول اکرم (ص)

ب‌ـ‌ امام علی (ع)

ج‌ـ امام حسن (ع)

دـ امام سجاد(ع)

16ـ «موت» به کدام معنی به کار می‌رود؟

الف‌ـ مردن و از جهانی به جهان دیگر رفتن

ب‌ـ از دست رفتن قدرت و توان چیزی

ج‌ـ مرگ انسان و سایر موجودات

دـ از دست دادن دنیا و ورود به آخرت

17ـ امام حسین(ع) مرگ را چگونه توسیف فرمودند؟

الف‌ـ مانند پل انتقال از سختیها و دشواریها به باغهای گشترده

ب‌ـ مانند پل انتقال از سختیها و دشواریها به نعمتهای پیوسته

ج‌ـ مانند پل انتقال از زندان به قصر

دـ هر سه گزینه

18ـ در قرآن مجید ذکر شده است: «هرجا باشید مرگ شما را در می‌یابد هذ چند ..... باشید.»

الف‌ـ در زیر آبها

ب‌ـ در غارها

ج‌ـ در برجهای محکم

د‌ـ در آسمانها

19ـ طبق آیات قرآن مجید همه انسانها طعم چه چیزی را می‌کشند؟

الف‌ـ زندگی دنیوی

ب‌ـ لذتهای اخروی

ج‌ـ مرگ

د‌ـ سختی دنیا

20‌ـ دلیل ترس انسانها از مرگ چیست؟

الف‌ـ ایمان نداشتن به معاد

ب‌ـ بی‌خبری از حقیقت مرگ

ج‌ـ بیم داشتن از کیفر گناهان

دـ هر سه مورد

21ـ کدامیک از معصومین(ع) دلیل ترس از مرگ را ویران ساختن آخرت و آباد نمودن دنیا بیان فرمودند؟

الف‌ـ امام حسن مجتبی (ع)

ب‌ـ‌ امام حسین (ع)

ج‌ـ امام سجاد (ع)

دـ امام باقر(ع)

22ـ در چه صورتی توبه و ندامت مایه کمال روحی می‌شود؟

الف‌ـ همراه با اداء حق الناس

ب‌ـ فرد نادم به انجام گناه قادر باشد

ج‌ـ همراه با حزن دوری از خدا باشد

دـ فرد نام تصمیم قاطع بر ترک گناه داشته باشد.

23ـ کدام گزینه درباره وصیت صحیح است؟

الف‌ـ از دستورهای الهی است که باید هنگام مرگ درباره اموال وصیت نمود

ب‌ـ باید دو شاهد عادل بر وصیت، شهادت دهند

ج‌ـ شایسته است که هنگام خواب زیر سر انسان باشد

دـ هر سه گزینه

24ـ آگاه نبودن از لحظه مرگ ....... می‌باشد.

الف‌ـ از لطف‌هایخدا

ب‌ـ بدلیل ترس انسان

ج‌ـ بدلیل دچار اندوه و سردی نشدن

دـ گزینه‌های الف و ب

25ـ منزل دوم انسان کجاست؟

الف‌ـ عالم برزخ

ب‌ـ قبر

ج‌ـ مرگ

دـ گزینه‌های الف و ب

26ـ «گودالی که جسد انسان در آن دفن می‌شود» این عبارت مربوط به کدام معنی قبر می‌باشد؟

الف‌ـ واقعی

ب‌ـ ظاهری

ج‌ـ باطنی

دـ عینی

27ـ معنای واقعی قبر چیست؟

الف‌ت حسابرسیی اعمال

ب‌ـ رستاخیز

ج‌ـ برزخ

دـ محل دفن

28ـ کلمه برزخ بر اساس کدام منبع به کتب اسلامی راه پیدا کرده است؟

الف‌ـ احادیث

ب‌ـ فقه

ج‌ـ اجتهاد

دـ قرآن

29ـ دو فرشته نکیر و منکر در کجا از انسان بازخواست می‌کنند؟

الف‌ـ برزخ

ب‌ـ قیامت کبری

ج‌ـ قیامت صغری

دـ عرصه محشر

30ـ نفخ مرگ چه زمانی رخ می‌دهد؟

الف‌ـ مردن انسان‌ها

ب‌ـ پیش از قیامت عمومی

ج‌ـ مردن موجودات

دـ قیامت صغری

31ـ کدام عامل موجب مرگ همه موجودات در رستاخیز می‌گردد؟

الف‌ـ‌فرشته مرگ

ب‌ـ ترس ناشی از قیامت

ج‌ـ نفخ مرگ

دـ حوادث طبیعی

32ـ تعبیر «فردا» در قرآن مجید برای کدام رویداد به کار برده شده است؟

الف‌ـ روز رستاخیز

ب‌ـ روز قیامت

/ 1 نظر / 5 بازدید
وفا70

من رشتم این نیست اما خوبود