سرباز

نام خداوند احساس پاک همان که آفریده ما را ز خاک


🐣🐬

سلامتی همه سربازا

سلامتی سرجک

سلامتی پادگان و کچلی

سلامتی شب های تاریک

سلامتی تنهایی و سکوت

سلامتی فشنگ های لِق

سلامتی یادگاری های برجک

سلامتی مرخصی


/ 0 نظر / 103 بازدید