سوال امتحانی اندیشه اسلامی1

سوال امتحانی اندیشه اسلامی1

"نیمسال دوم"

 بهمن 92-91

استاد:سالاروند

 

1.مکاتب ساخته بشر ریشه در چه چیزی دارند؟چرا؟ جواب ص27

2.در مورد حقیقت وجود انسان چند دیدگاه وجود دارد؟آنها را نام ببرید و توضیح دهید.ص27

 

3.ریشه بحران های اخلاقی انسان معاصر چیست؟آن را توضیح دهید.ص36

4.قرآن کریم از نمونه هایی یاد می کند که در آنجا علم هست ولی ایمان نیست،دو نمونه را ذکر کنید.ص42

 

5.آیا هر عملی بر ایمان دلالت می کند؟چرا؟ص49

6.راه های وجود خداوند متعال چند نوع است؟آنها را نام ببرید و توضیح دهید.ص61

 

7.از دیدگاه فیلسوفان چهار قسم علت کدامند؟ آنها را نام برده و توضیح دهید.ص68

8.نظم را تعریف کنید و سه عنصر اصلی سازنده مفهوم نظم را بنویسید.ص75

 

9.دو قسم شر را نام برده وهر یک را با ذکر مثال توضیح دهید.ص75

10.راز و فواید شرور جهان را نام ببرید و هر یک را توضیح دهید.ص131

11.توحید در خالقیت به چه معناست؟ص145

 

12.توسل به غیر خدا در چه صورتی شر ک و در چه صورتی توحیدی است؟ص153

13.اسرار نماز را نام برده ویکی را توضیح دهید.ص159

/ 1 نظر / 4 بازدید
وفا70

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت]