نمونه سوال اندیشه اسلامی1بخش پنجم

 

1ـ از دیدگاه قرآن مجید کدام موارد نقش اول را در زندگی انسان بر عهده دارند؟

الف‌ـ اصول دین

ب‌ـ توحید و شرک

ج‌ـ ایمان و کفر

دـ توحید و معاد

2ـ اعمال انسان جلوه ........ او می‌باشد.

الف‌ـ عقیده و اندیشه

ب‌ـ توحید شناسی

ج‌ـ معاد شناسی

دـ جهان شناسی

3ـ کدام گزینه مصداق توحید ذاتی میباشد؟

الف‌ـ خدا یگانه، بی‌همتا و بی‌مانند است

ب‌ـ ذات خدا تعدد و کثرت بر نمی‌دارد

ج‌ـ نمی‌توان در عالم خارج و ذهن برای خدا جزء تصور کرد

دـ هر سه گزینه

4ـ آیه شریفه «الله اله شریفه «شهد الله انّه لا الله اله الّا هو...» بیانگر کدامیک از مراتب توحید می‌باشد؟

الف‌ـ توحید ذاتی

ب‌ـ توحید صفاتی

ج‌ـ توحید در خالقیت

دـ توحید در ربوبیت

5ـ سوره توحید بیانگر کدامیک از مراتب توحید می‌باشد؟

الف‌ـ توحید ذاتی

ب‌ـ توحید صفاتی

ج‌ـ توحید دراطاعت

دـ توحید در ربوبیت

6ـ کدام گزینه در مورد توحید ذاتی صحیح است؟

الف‌ـ ذات خدا بسیط و تعدد ناپذیر است

ب‌ـ خدا در معنی یکتا و در وهم بدون اجزاء است

ج‌ـ خداوند از نظر عقل، بدون اجزاست

دـ هر سه گزینه

7ـ کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

الف‌ـ لازمه غیریت و دو گانگی، خارج بودن وجود یکی از دیگری نیست

ب‌ـ «لم یلد و لم یولد» مربوط به توحید ذاتی می‌باشد

ج‌ـ خداوند گواهی می‌دهد معبودی جز او نیست

دـ هر سه گزینه

8ـ اینکه خدا همه صفات کمال را دارا می‌باشد بر اساس کدام منابع قابل اثبات است؟

الف‌ـ عقل

ب‌ـ وحی

ج‌ـ فطرت

دـ گزینه‌های الف و ب

9ـ‌کدامیک از معصومین(ع) فرمودند: خداوند معلوم، مسموع، مبصر و مقدور نیست؟

الف‌ـ امام علی (ع)

ب‌ـ‌ امام حسین (ع)

ج‌ـ امام باقر (ع)

دـ امام صادق (ع)

 

10ـ کدامیک از گزینه‌های زیر فرمایش امام صادق(ع) می‌باشد؟

الف‌ـ خدا از ازل پروردگار ما بوده و هست

ب‌ـ خداوند خالق همه چیز است و او یکتاست

ج‌ـ خداوند آفریننده همه چیز است و جز او خدایی نیست

دـ هر سه گزینه

11ـ ایجاد و احداث جهان مربوط به کدام مفهوم است؟

الف‌ـ توحید در حاکمیت

ب‌ـ توحید در ربوبیت

ج‌ـ توحید در تشریع

دـ توحید در حاکمیت

12ـ مناظره ابراهیم(ع) با مشرکان عصر خود بر سر کدام موضوع بود؟

الف‌ـ توحیددر خالقیت

ب‌ـ توحید در ربوبیت

ج‌ـ توحید ذاتی

دـ توحید صفاتی

13ـ کدام آیه زیر درباره مشرکان عصر پیامبر(ص) می‌باشد؟

الف‌‌ـ و اتّخذوا من دون الله اّلهه لعلّهم ینصرون

ب‌ـ لا بستطیعون نصرهم و هم جند محضرون

ج‌ـ لوکان فیها الّهه الّا الله لفسدتا

دـ گزینه‌های الف و ب

14ـ انگیزه مشرکان عصر پیامبر(ص) از پرستش بتها چه بود؟

الف‌ـ اعتقاد به سود و زیان رساندن بتها

ب‌ـ رسیدن امداد از طرف بتها

ج‌ـ اعتقاد به تأثیر بتها در سرنوشت

دـ هر سه گزینه

15ـ قرآن مجید از زبان چه کسانی می‌فرماید: «ما در گمراهی آشکار بودیم...»

الف‌ـ کافران

ب‌ـ بنی‌اسرائیل

ج‌ـ دوزخیان

دـ مشرکان

16ـ آیه شریفه «خداوند کسی است که آسمانها را بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد برافراشت...» بیانگر کدام مرتبه توجید می‌باشد؟

الف‌ـ توحیددر ربوبیت

ب‌ـ توحید در حاکمیت

ج‌ـ توحید در خالقیت

دـ توحید در تشریع

17ـ کدام گزینه درباره مقامهای پیامبر صحیح است؟

الف‌ـ دریافت و ابلاغ آیات الهی جزء مقامای پیامبر اسلام(ص) بوده است.

ب‌ـ تبعین وحی در قالب احادیث جزء مقامهای پیامبر اسلام(ص) بوده است

ج‌ـ حق فرماندهی یعنی امر و نهی صادر کردن داشته‌اند

دـ هر سه گزینه

18ـ منظور از اولی‌الامر که طبق دستور قرآن اطاعت از آنها واجب است چه کسانی می‌باشند؟

الف‌ـ پیامبر اعظم(ص) و ائمه(ع)

ب‌ـ ائمه(ع) و مجتهدان

ج‌ـ اسلام شناسان و فقیهان

گزینه‌های ب و ج

19ـ پیروی از پدر و مادر مشروط بر این است که ..... در آن نباشد.

الف‌ـ پیامبر اعظم(ص) و ائمه(ع)

ب‌ـ ائمه(ع) و مجتهدان

ج‌ـ اسلام شناسان و فقیهان

گزینه‌های ب و ج

20ـ حدیث شریف «فحقّ الوالد علی الولدان یطیعه...» فرموده کدامیک از معصومین(ع) می‌باشد؟

الف‌ـ رسول اکرم (ص)

ب‌ـ‌ امام علی (ع)

ج‌ـ امام کاظم (ع)

دـ امام رضا(ع)

21ـ اطاعت از چه کسانی مانند اطاعت از ولی‌امر می‌باشد؟

الف‌ـ کارگزاران نظام اسلامی

ب‌ـ والیان مشروع

ج‌ـ والدین

دـ گزینه‌های الف و ب

22ـ اساس دعوت همه انبیای الهی در تمام ادوار تاریخ چه بوده است؟

الف‌ـ آخرت شناسی

ب‌ـ انسان شناسی

ج‌ـ یکتا پرستی

دـ فطرت شناسی

23ـ نماز ........ است.

الف‌ـ تمرین دوری از گناه

ب‌ـ موجب تقویت روح انسان

ج‌ـ موجب توجه به خدا

دـ هر سه گزینه

24ـ عامل بازدارنده از گناه و معصیت چیست؟

الف‌ـ نماز حقیقی

ب‌ـ یاد خدا

ج‌ـ توکل

دـ اراده

25ـ کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

الف‌ـ نماز و اجتناب از طاغوت دو روی یک سکه نیستند

ب‌ـ نماز نمرین سر تسلیم فرود آوردن در برابر کمال مطلق است

ج‌ـ نماز انسان را در برابر بت و طاغوت سرکش می‌کند

دـ هر سه گزینه

26ـ کدام عامل باعث پرورش روحیه عبودیت می‌گردد؟

الف‌ـ اطاعت پذیری

ب‌ـ تومأنینه

ج‌ـ عبودیت

دـ شاداب

27ـ کدامیک از معصومین(ع) به محمدبن ابی‌بکر فرمودند: «مراقب وقت نماز باش.....»؟

الف‌ـ رسول اکرم (ص)

ب‌ـ‌ امام علی (ع)

ج‌ـ امام باقر (ع)

دـ امام جواد(ع)

28ـ 100 نشانه آزادگی از زر و تزویر و نشانه اراده و بلوغ چیست؟

الف‌ـ نماز

ب‌ـ اطاعت‌پذیری

ج‌ـ اختیار

دـ اجتناب از طاغوت

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
وفا70

من رشتم این نیست اما خوب بود